BG Flora.eu

IMPATIENS  GLANDULIFERA  Royle

Семейство: Balsaminaceae DC. - Слабоногови

Род: Impatiens L. - Слабонога

Вид: Impatiens glandulifera Royle - Слабонога

Българско име: - Жлезиста слабонога

Описание:

Едногодишни тревисти растения. Листата са срещуположни. Горните са в прешлени. Цветовете са винено – червени. Високи са 1 – 2 метра. Привнесено (интродуцирано) е като градинско цвете от Индия.  Подивяло.

Период на цъфтеж:

Цъфти от юни до септември. 

Разпространение в България:

Расте покрай реки и влажни места с надморска височина 1000 – 2000 метра. Среща се в Западна Стара планина и Западните Родопи.

(Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc  

Общо разпространение:

Защитен статус:

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Източник:

„Определител на растенията в България”, Д. Делипавлов и съавтори, ЗЕМИЗДАТ, София, (1983) – (преиздадена в 2003)

 

1.               2.                3.                4. 

Impatiens glandulifera 1.   Impatiens glandulifera 2.   IMpatiens glandulifera 3.   Impatiens glandulifera 4.  

  5.               6.               7.               8.   

Impatiens glandulifera 5.  Impatiens glandulifera 6.   Impatiens glandulifera 7.   Impatiens glandulifera 8.  

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.