BGFlora.eu

 

Lathyrus latifolius L.

L. latifolius L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 733; Vel., Fl. Bulg. (1891) 157; Ball, Fl. Eur. II (1968) 141; L. megalanthus Steudel, Nomencl. ed. 2, II (1840) 14; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1926) 817 — Широколистно секирче
Семейство: Leguminose Juss. (Fabaceae)
Род: Lathyrus L.
Вид: Lathyrus latifolius L.
Българско име: Широколистно секирче

Описание:

Многогодишни растения. Коренището удебелено, разклонено вертикално. Стъблата единични или рядко по няколко, 30,0 - 100,0 см дълги, изправени или възходящи, по-рядко полу-лежащи, към основата повече или по-малко разклонени, четириръби, широко крилати, голи; крилата до 5,0 мм широки, по-широки от половината ширина на стъблото, по-рядко равни на ширината му. Прилистниците 2,0 - 4,0 см дълги и (7,0) 10,0 - 15,0 мм широки, по-къси или равни на листните дръжки, 2 пъти по-къси от листчетата, по-широки от половината ширина на стъблото, копиевидни, голи. Листната ос с по-късо от листчетата, разклонено мустаче. Листчетата една двойка, (3,0) 4,0 - 6,0 (7,0) см дълги и (2,0) 6,0 - 30,0 (35,0) мм широки, тясно или широко елиптични до ланцетно елиптични, на върха късо островърхи, мрежесто жилкувани, голи; малко по-дълги от дръжките или почти равни на тях, широко крилати; крилата почти равни на ширината на дръжката. Съцветната дръжка 2 - 4 пъти по-дълга от присъцветния лист, гола. Прицветниците до 1/3 от дължината на цветните дръжки, шиловидни до нишковидни. Цветните дръжки равни на чашките или малко по-дълги. Цветовете 3 - 25 (30), (10,0) 12,0 - 15,0 (17,0) мм дълги. Чашката 2 - 3,5 пъти по-къса от венчето, широко звънеста, с 10 неясни жилки, гола; зъбците линейно ланцетни, равни по дължина на тръбицата, неравни помежду си, горните 2 пъти по-дълги. Венчето червено. Флагчето (11,0) 13,0 - 16,0 (17,0) мм дълго и (14,0) 16,0 - 20,0 (22,0) мм широко, почти кръгло, на върха вдлъбнато, при основата триъгълно стеснено в къс нокът, ярко червено. Крилцата равни на флагчето, с къс тънък и крив нокът, малко по-светли от флагчето, петурката елиптична, 2 пъти по-дълга от нокътя, езичето на 1/2 от нокътя. Ладийката 10,0 - 12,0 мм дълга и 6,0 - 7,0 мм широка, на върха почти тъпа, по-къса от крилцата, петурката елиптично триъгълна, по-дълга от нокътя, с 2 пъти по-късо от него езиче, постепенно към върха извита. Бобът (4,0) 5,0 - 8,0 (10,0) см дълъг и (4,0) 5,0 - 7,0 (8,0) мм широк, линеен, мрежовидно жилкуван, на върха с късо носче, към основата стеснен, по гръбния шев с 3 слабо изразени надлъжни ребра, гол или слабо късо разпръснато четинесто влакнест. Семената 10 - 15, кафяви, кълбести, мрежовидно ситно брадавичесто грапави; ръбецът 1/5 - 1/3 от обиколката на семето.

Изменчивост

var. latifolius. Листчетата елиптични до ланцетно елиптични, до 20,0 мм широки. Прилистниците тясно копиевидни. Крилата на стъблото по-тесни от 5,0 мм. Разпространено.
var. brachypterus (Alef.) Kož.., st. n.; L. brachypterus Alef., Bonpl. IX (1861) 151; L. latifolius f. obtusifolius (Beck) Hayek, op. c. p. 818. Листчетата широко елиптични, 20,0 - 35,0 мм широки. Прилистниците широко копиевидни. Крилата на стъблото 5,0 мм широки. Североизточна България (Тервелско — гората Каракуз), Дунавска равнина (Михайловградско, Ломско).

Стопанско значение. Добро фуражно растение, но поради възходящите си или полулежащи стъбла трудно за коситба.

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VI, плодоноси: VI - VII.

         Разпространение в България: Из храсталаците, в равнините и предпланините. Разпространено, до 900 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Централна, Южна, Западна и отчасти Северна (Норвегия — по всяка вероятност адвентивно) Европа, Средиземноморие.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096

Източник:  „Флора на НР България”, том VI, БАН, София, (1976)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.