BGFlora.eu

 

Lathyrus laxiflorus (Desf.) O. Kuntze

L. laxiflorus (Desf.) O. Kuntze, Acta Horti Petrop. X (1887) 185; Ball, Fl. Eur. II (1968) 140; Orobus laxiflorus Desf., Ann. Mus. Par. XII (1808) 57; Lathyrus inermis Roch. ex Friv., Magy. Tud. Tars. Evk. II (1835) 250 t. 2; Koch, Acta Hung. (1834) t. 2; Стоян. Стеф., Фл. Бълг., изд. 1, II (1925) 696; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1926) 819; Orobus hirsutus auct. Vel., Fl. Bulg. (1891) 158 non L. hirsutus L. — Рехавоцветно секирче
Семейство: Leguminose Juss. (Fabaceae)
Род: Lathyrus L.
Вид: Lathyrus laxiflorus (Desf.) O. Kuntze
Българско име: Рехавоцветно секирче

Описание:

Многогодишни растения. Коренището задебелено, вдървеняло, с многобройни корени. Стъблата по няколко или много на брой, (15,0) 20,0 - 35,0 (40,0) см високи, лежащи или възходящи, разклонени, често едно основно, лежащо с възходящи разклонения, четириръби, без крила, голи или разпръснато влакнести. Прилистниците (8,0) 10,0 - 25,0 (35,0) мм дълги и (8,0) 10,0 - 20,0 (30,0) мм широки, равни по дължина на листчетата, дълги колкото листната дръжка, ланцетни, яйцевидни до почти кръгли, в основата стреловидни. Листната ос с осилче. Листчетата една двойка, (8,0) 10,0 - 17,0 (22,0) мм дълги, (8,0) 10,0 - 20,0 (30,0) мм широки, по-дълги от листната дръжка, широко ланцетно яйцевидни, ланцетни, яйцевидни, широко елиптични до почти кръгли, с успоредно жилкуване, разпръснато прилегнало късо влакнести. Съцветната дръжка 2 - 4 пъти по-дълга от присъцветния лист, гола или влакнеста. Прицветниците липсват. Цветните дръжки равни по дължина на чашковите тръбици, голи. Цветовете 2 - 6, (13,0) 15,0 - 16,0 (18,0) мм дълги. Чашката 2 пъти или малко повече по-къса от венчето, с 22 - 28 жилки, гола или влакнеста; зъбците по-дълги от тръбицата, триъгълно клиновидни, почти равни помежду си. Венчето синьо. Флагчето 10,0 - 12,0 мм дълго и 9,0 - 11,0 мм широко, широко обратно яйцевидно до почти кръгло, в основата изведнаж стеснено в къс нокът, по-дълго от крилцата. Крилцата по-дълги от ладийката, с по-къс от елиптичната петурка нокът. Ладийката по-къса от крилцата, петурката триъгълно елиптична, изведнаж под прав ъгъл завита, почти затъпена. Бобът 3,0 - 4,0 см дълъг и 3,0 - 5,0 мм широк, кафяв, влакнест, ясно мрежесто жилкуван. Семената 5 - 7, овални, черно кафяви, гладки; ръбецът 1/4 - 1 /5 от обиколката на семето, плосък, линеен.

Изменчивост

1   Листчетата 20,0 - 30,0 мм широки, широко ланцетно яйцевидни или елиптични до почти кръгли .... var. rotundatus Kož., var. n. in Addenda. Южен Пирин.
1* Листчетата до 20,0 мм широки, тясно яйцевидно ланцетни до ланцетни ......................................................................................... .2
2   Растението влакнесто .............................................................................................................................. var. laxiflorus. Разпространено.
2* Листата и стъблата голи .... var. glabratus (Griseb.) Kož., comb, n.; L. inermis Roch. var. glabratus Griseb., Spicil. Fl. Rum. Bithyn. I (1843) 76; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1,11 (1925) 696; Ser. in DC., Prodr. II (1825) 369; L. inermis f. glabriusculus (Ser.) Hayek, I. c. Разпространено.


Период на цъфтеж: Цъфти: VI - VII, плодоноси: VII - VIII.

         Разпространение в България: Из храсталаци, светли широколистни гори в равнините, предпланинитс и планините. Разпространено, до 1900 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Югоизточна Европа (на изток до Крим), Средиземноморие (Източно), Югозападна Азия (Мала Азия).

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: ге е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096

Източник:  „Флора на НР България”, том VI, БАН, София, (1976)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.