BGFlora.eu

 

Lathyrus nissolia L.

L. nissolia L., Sp. PL ed. 1 (1753) 729; Hayek, Prodr. FL Penins. Balc. I (1926) 812; Ball, FL Eur. П (1968) 143 — Тяснолистно секирче
Семейство: Leguminose Juss. (Fabaceae)
Род: Lathyrus L.
Вид: Lathyrus nissolia L.
Българско име: Тяснолистно секирче

Описание:

Едногодишни растения. Стъблата единични или по няколко, 15,0 - 50,0 см високи, изправени или възходящи, неразклонени, рядко в основата слабо разклонени, четириръби, без крила. Листната дръжка и листната ос образуват 4,0 - 14,0 мм дълги и 1,0 - 5,0 (6,0) мм широки филодии, без листчета и мустачета; филодиите ли­нейно ланцетни с успоредно жилкуване, изправени или слабо отклонени от стъблото, голи или късо прилегнало четинесто влакнести, в основата често с просто мустаче. Съцветната дръжка по-къса или по-дълга от филодиите. Прицветниците 0,5 - 2,0 мм дълги, нишковидни, по-къси от цветната дръжка. Цветните дръжки 2,0 - 3,0 мм дълги. Цветовете единични или по 2 - 4, (6,0) 9,0 - 10,0 (12,0) мм дълги. Чашката 1/2 - 1/3 от дължината на венчето; зъбците ланцетни до ланцетно елиптични, почти равни помежду си, по-къси от тръбицата или почти равни на нея; тръбицата с неясни жилки по повърхността, късо полуприлегнало четинесто влакнеста. Венчето голо или четинесто влакнесто, пурпурно или пурпурновиолетово. Флагчето 10,0 - 11,0 мм дълго и 9,0 - 10,0 мм широко, в долната си третина изведнаж стеснено в 2,0 - 3,0 мм дълъг нокът, петурката почти кръгла до неясно ромбична, на върха вдлъбната. Крилцата равни на флагчето или едва по-къси, при основата с 1/3 от дължината им тесен нокът и 2 пъти по-късо от него езиче, петурката неправилно триъгълно елиптич­на. Ладийката 6,0 - 9,0 мм дълга, 2,0 - 3,0 мм широка, към средата стеснена в тесен нокът, по-къса от крилцата, петурката триъгълно елиптична, извита под тъп ъгъл, 2 пъти по-дълга от нокътя. Бобът 3,0 - 5,0 см дълъг и 2,0 - 4,0 мм широк, светлокафяв, линеен, гол или прилегнало четинесто влакнест. Семената 12 - 20, кълбести, кафяви до черни, фино набраздени, фино брадавичести, мрежо­видно жилкувани; ръбецът 1/12—1/15 от обиколката на семето, плосък, елиптичен.

Изменчивост

1   Цветовете единични ................................................................................................................................................................................. 2
1* Цветовете по 2 (4) ........................................................................  var. biflorus Kož., var. n. in Addenda. Софийски район (c. Суходол).
2   Бобът и филодиите прилегнало четинесто влакнести        var. nissolia; L. nissolia var. genuinus Aschers. et Graebn., Syn. VI (2) (1910) 1024. Черноморско крайбрежие (Варна), Североизточна България, Предбалкан (Ловеч, Габрово), Софийски район, Витош­ки район, Тракийска низина ........................................................................................................................................................................................... 3
2* Бобът и филодиите голи ..... var. glabrescens Freyn, Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, XXVII (1877) 325; Hayek, 1. c.;L. nissolia var. gramineus (Kern.) Aschers. et Graebn., Nordost. Flachl. (1898) 454; Стоян. Стеф. Китан., Фл. Бълг. изд. 4, 11(1967) 653; L. gramineus, Kern., Österr. Bot. Zeitschr. XIII (1863) 188.
3  Изправени растения ….. f. nissolia. Черноморско крайбрежие (Варненско), Севе­роизточна България, Предбалкан (Ловеч, Троян, Габрово), Софийски район (Люлин), Витошки район (Витоша), Източни Родопи (Ивайловград), Тракийска низина (Пловдивско, Асеновградско, Харманлийско).
3* Най-малко в основата си възходящи растения . . . . f. ascendens Kož., f. n. in Addenda. Североизточна България (Разград), Предбалкан (Врачанско), Средни Родопи (Асеновградско).


Период на цъфтеж: Цъфти: VI - VII, плодоноси:  VII - VIII.    

         Разпространение в България: Из ливади и рудерализирани тревисти места, в равнините, предпланините и долния планински пояс. Разпространено, до 1000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Западна, Централна и Южна Европа (на изток до Крим), Кавказ, Югозападна Азия (Мала Азия), Северна Африка.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: ге е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096

Източник:  „Флора на НР България”, том VI, БАН, София, (1976)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.