BGFlora.eu

 

Lathyrus tuberosus L.

L. tuberosus L., Sp. PL ed. 1 (1753) 732; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1926) 816; Ball, FL Eur. II (1968) 140 — Грудково секирче
Семейство: Leguminose Juss. (Fabaceae)
Род: Lathyrus L.
Вид: Lathyrus tuberosus L.
Българско име: Грудково секирче

Описание:

Многогодишни растения. Коренището грудковидно, вертикално. Стъблата единични или няколко, (30,0) 50,0 - 100,0 (120,0) см високи, изправени, възходящи или полулежащи, тънки, разклонени, четириръби, без крила, голи. Прилистниците 5,0 - 10,0 (15,0) мм дълги и 1,0  - 4,0 мм широки, равни по дължина на листната дръжка или малко по-къси, много по-къси от листчетата, тясно ланцетни или линейно ланцетни, полустреловидни. Листната ос с равно на листчетата, разклонено или рядко неразклонено мустаче. Листчетата една двойка, (1,0) 1,5 - 3,0 (4,0) см дълги и (3,0) 4,0 - 10,0 (12,0) мм широки, ланцетни, ланцетно елиптични, мрежовидно жилкувани, на върха късо осилести, голи. Листчетата 3 - 4 пъти по-дълги от дръжката, без крила. Съцветната дръжка 2 - 3 пъти по-дълга от присъцветния лист, гола. Прицветниците 2 - 3 пъти по-къси от цветните дръжки, шиловидни. Цветните дръжки равни по дължина на чашките или по-дълги, голи. Цветовете (2) 3 – 7 (9), (10,0) 11,0 - 15,0 (16) мм дълги. Чашката  3 - 5 пъти по-къса от венчето, с 5 силно изпъкнали, прави и няколко неясни анастомозиращи жилки, гола. Тръбицата широко звънеста, зъбците по-къси от чашковата тръбица или равни на нея, повече или по-малко неравни помежду си, горните триъгълно ланцетни, долните ланцетни, по-ръба ресничесто жлезисти. Венчето светлочервено до пурпурно или синкаво. Флагчето (10,0) 11,0 - 13,0 (14,0) мм дълго и (13,0) 14,0 -  15,0 (16,0) мм широко, почти кръгло, в основата с къс почти триъгълен нокът, на върха врязано. Крилцата по-къси от флагчето, петурката полукръгла, 2 пъти по-дълга от изтънения слабо извит нокът, езичето 2 - 3 пъти по-късо от нокътя. Ладийката 10,0 - 12,0 мм дълга и 4,0 - 5,0 мм широка, равна на крилцата или малко по-къса от тях, на върха слабо заострена до почти тъпа, в основата с къс широк нокът. Бобът 2,0 - 4,0 см дълъг и 4,0 - 7,0 мм широк, линеен, при основата постепено стеснен, чернокафяв, гол, мрежесто жилкуван. Семената 3 - 6, овални, кафяви, гладки или фино грапави; ръбецът 1/3 от обиколката на семето, издаден, триъгълен.

Стопанско значение. Добро фуражно растение — като ливаден и пасищен компонент. Грудките се приемат с охота от всички домашни животни.

Период на цъфтеж: Цъфти: VI - VIII, плодоноси: VII - IX.

         Разпространение в България: По сухи тревисти места в равнините, предпланините и планините, край орниците, посевите и пътищата като бурен и плевел. Разпространено, до 1000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа, Кавказ, Югозападна и Централна Азия, Сибир, Северна Африка.


Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096


Източник: „Флора на НР България”, том VI, БАН, София, (1976)

. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.