BGFlora.eu

 

Linum capitatum Kit.

Linum capitatum Kit. ex Schult., Oesterr. Fl. ed. 2, I (1814) 528; Boiss., Fl. Or. I (1867) 854; Vel., Fl. Bulg. (1891) 96; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1925) 561; Ockendon et Walters, Fl. Eur. II (1968) 207; Петрова, Изв. Бот. инст. XXIII (1973) 29; L. flavum var. capitatum (Kit.) Griseb., Spicil. Fl. Rum. Bithyn. I (1843) 116; Vel., Suppl. I (1898) 56; L. flavumsuhsp. capi­tatum (Kit. ex Schult.) Rohlena, Sitzber. Bohm. Ges. Wiss. 1 (1912) 20; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, II (1925) 711; L. flavum subsp. elegans auct. Стоян. Стеф., 1. c.; L. elegans auct. Дав., Tp. Бълг. Природоизп. Друж. VIII (1915) 16, поп Sprun. ех Boiss.; L. capitatum f. ciliata Kitan., Изв. Бълг. Бот. Друж. VII (1936) 121; Exs.: PI. Bulg. Exsicc. № 52— Главест лен

Семейство: Linaceae S. F. Gray
Род: Linum L.
Вид: Linum capitatum Kit.
Българско име: Главест лен


Описание:

Многогодишни. Коренът силно развит, разклонен, 8 - 40 см високи, често в основата вдървенели растения. Стерилните стъбла 1 - 4 см дълги с розетковидно разположени листа. Цветоносните стъбла 7 - 38 см дълги, единични или няколко, често в основата дъговидно завити, прави, дебели, ръбести, голи, в основата с розетковидно разположени листа, в останалата част сравнително гъсто последователно облистени, по време на плодоношение в основата почти безлистни. Листата по стерилните стъбла 9 - 69 мм дълги, 3 - 17 мм широки, лопатовидни, в основата стеснени в дълга, тънка дръжка, на върха тъпи или заострени, по ръба цели; жилките 1 - 3. Листата в основата на цветоносните стъбла 25 - 55 мм дълги, 5 - 15 мм широки, лопатовидни до лопатовидно ланцетни, в основата стеснени, на върха тъпи или заострени; средните . листа 10 - 62 мм дълги, 2 - 12 мм широки, ланцетни, в основата слабо стеснени или широко приседнали, на върха остри, по ръба цели; горните 6 - 30 мм дълги, 2 - 7 мм широки, ланцетни до линейно ланцетни, в основата широко приседнали, на върха остри, по ръба често дълго ресничести, прилегнали или слабо отклонени от стъблото; жилките 1 - 3; всички в основата с две малки жълтокафяви прилистникови жлези. Прицветниците ланцетни, по ръба ципести, ресничести. Съцветията 3 - 70-цветни, повече или по-малко сбити, главести или рехаво главести, връхни. Цветните дръжки 1 - 3 мм дълги, прави, ръбести, при плода до 4 мм. Цветовете хетеростилни. Чашелистчетата 5 - 10 мм дълги, 1 - 2 мм широки, почти равни или слабо превишаващи ку­тийката, яйцевидно ланцетни, вътрешните на върха късо, външните по-дълго заострени, по ръба жлезисто ресничести, с една килевидно изпъкнала по средата жилка. Венчелистчетата 14 - 24 мм дълги, 7 - 11 мм широки, 2 - 3 пъти по-дълги от чашелистчетата, обратно яйцевидни, в основата сраснали и стеснени в тънък, дълъг нокът, на върха тъпи, оранжевожълти. Прашниците яйцевидни, жълти. Стълбчетата в основата сраснали, жълти; близалцата главести, тъмнокафяви. Кутийката 4 - 6 мм дълга, 3,5 - 5,0 мм широка, кълбовидна, с късо носче. Семената 2 - 3 мм дълги, 1,0 - 1,9 мм широки, продълговати, жълтокафяви, матови, при навлажняване не се ослизяват.

Изменчивост:

1 Съцветията главести                   ................................................................................................................................................          var capitatum.
f. capitatum - едри растения от по-малки надморски височини. Разпространено в границите на вида..........................................................
f. minimum Petrova, op. c. p. 31 - дребни алпийски растения. Разпространено в границите на вида................................................................
1* Съцветията рехаво главести. ................................................................................................................................2                                                    
2 Съцветията с дълги клонки. Листата тъмнозелени, чашелистчетата 5 - 8 мм дълги. .var. laxiflorum (Stoj.) Petrova, op. c. p. 31; L. flavum var. laxiflorum Stoj., Год. Соф. унив. II (1924) 138. Разпространено в границите на вида.
2* Съцветията с по-къси клонки. Листата светлозелени, чашелистчетата 9 - 10 мм дълги ... var. petkovii Deg. et Dren., Mag. Bot. Lap. XXXIII (1934) 73. Славянка.


Период на цъфтеж: Цъфти: VI—IX, плодоноси: VII—IX.


         Разпространение в България:

По тревисти и скалисти места в планинския и високопланинския пояс. Западна и Средна Стара планина, Знеполски район (Конявска пл.), Западни гранични планини (Осоговска планина), Славянка, Пирин, Рила, Западни и Средни Родопи, от 1000 докъм 2200 м надморска височина.

Посочва се за Североизточна България (Шумен, Илчов баир — Урум., 1898), вероятно вместо L. tauricum и Витошки район (Люлин — Урум., 1929). (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Югоизточна (Балкански полуостров и Южна (Централна и Източна Италия) Европа.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на НР България”, том VII, БАН, София, (1979)

 

1. 2. 3. 4. 5.

Linum capitatum 1. Linum capitatum 2. Linum capitatum 3. Linum capitatum 4. Linum capitatum 5.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.