BG Flora.eu

Lithospermum  officinale L.

Lythospermum officinale L., Sp. Pl.,  ed I (1753} 32; Hayek. Prodr. Flora Penins. Balc. II (1928) 81; R. Fernarides, Fl. Eur., III (1972) 86 – Птиче просо

Семейство:  BORAGINACEAE   JUSS.  -  ГРАПАВОЛИСТНИ 

Род:  LITHOSPERMUM L.  -  ПТИЧЕ ПРОСО  

Вид:  Lithospermum  officinale L.

Българско име:  Птиче просо

Описание:

Многогодишни растения. Стъблото 10—75 (—100) см високо, 2—6 мм в диаметър, изправено, в горната част или от основата многобройно до почти метличесто разклонено, покрито с прилегнали, разположени върху дребни брадавички прости власинки; в долната част къси, нагоре сгъстяващи се и удължаващи се; рядко в основата почти голо. Листата 1,0—4,5 см дълги, 0,5—1,8 см широки, яйцевидно или удължено ланцетни, по-рядко до продълговати, на върха дълго заострени, целокрайни, с 1 средна и 2 дъговидно извити, недостигащи ръба странични жилки, покрити отгоре с дълги власинки върху дребни брадавички и много къси обикновени власинки, отдолу с по-дълги власинки върху брадавички, по ръба плоски или слабо подвити, овласени като повърхността на листата; приосновните на 0,5—2,0 мм дълги дръжки, с индуметум като стъблото, стъбловите приседнали. Полусенниците с 2—3 къси, гроздоподобни спирали, по-рядко спиралите единични, при плода удължаващи се от 5 до 15 см. Прицветните листа по-дълги от цветовете, 2—9 мм широки, дълго заострени, покрити с власинки като стъбловите листа. Цветните дръжки 2,5—6,0 мм дълги, при плода почти неудължаващи се, покрити с прилегнали власинки, разположени върху ситни брадавички. Чашката 3,5—5,0 мм дълга, при узряването на плода разрастваща се до 8—10 мм, дяловете продълговато линейни, по-рядко, тясно ланцетни, почти еднакви или 2 по-дълги, на върха затънени, отвън и по ръба с власинки, разположени върху брадавички, отвътре само на върха с единични власинки. Венчето 3—8 мм дълго, фуниевидно, жълтеникаво или зеленикаво-бяло; тръбицата 3,5—4,5 мм дълга, равна или незначително по-къса от чашката, в основата синя или жълтеникава, прилегнало просто влакнеста или почти гола; дяловете 1,5—2,5 мм дълги, продълговати до широко яйцевидни, на върха затъпени до закръглени, папилозни, с разсеяни власинки или голи. Дръжките на тичинките прикрепени на 1,5—2,0 мм от основата на венечната тръбица, голи, обратно конусовидни, прашниците 0,9—1,25 мм дълги, продълговати или яйцевидни, на върха закръглени, 3—5 пъти по-дълги от дръжките. Стълбчето 1,75—2,5 мм дълго, голо. Орехчетата 2,5—3,5 мм дълги, 1,75—2,00 мм широки, яйцевидни, на върха закръглени или слабо зао­стрени, голи, блестящи, бели.

Период на цъфтеж: 

Цъфти IV—VI, плодоноси VI—VIII.

Разпространение в България: 

По сухи или влажни и сенчести тревисти и храсталачни места; като плевел в култури и по обработваеми места, край пътища и синори, в низините и планините. Разпространено, от морското равнище докъм 2000 м надморска  височина.

Конспект на висшата флора на България = conspectus&gs_l= Zlc  

Общо разпространение: 

Европа (по-рядко в северните и западните части), Средиземноморие, Кавказ, Югозападна и Средна Азия, Западен и Източен Сибир, Японо-Китайската област. В Северна Америка пренесено.

Защитен статус: 

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение:

лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096

Източник: 

 „Флора на НР България”, том IX, БАН, София, (1989)  

1

Lithospermum officinale BUL.

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.