BGFlora.eu

 

Lysimachia nummullaria L.

 Lysimachia nummularia L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 147; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, II (1925) 868; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. II (1928) 31; Fergus., Fl. Eur. Ill (1972) 26  -  Кръглолистно ленивче

Семейство: Primulaceae Vent.
Род: Lysimachia L.
Вид: Lysimachia nummularia L.
Българско име: Кръглолистно ленивче


Описание:

Едно- до двугодишни растения.  Коренът прав c тънки нишковидни разклонения. Стъблата 10 - 50 см дълги, 1,5 - 3,0 мм в диаметър, пълзящи, вкореняващи се, голи. Ли­стата 1,2 - 2,8 мм дълги, 0,8 - 2,5 см широки, две по две срещуположни, за­кръглени, тъпи или много слабо заостре-ни на върха; целокрайни, със слабо хрущялен ръб, голи, зелени с кафеникави или черни петна по повърхността, на 1 - 3 мм дълги дръжки, пре зимуващи. Цветовете единични в пазвите на листата. Цветните дръжки 0,5 - 1,0 мм, голи. Чашката 3  -  8 мм висока, 3 - 6 мм широка, звънес- та, дяловете 5,3 - 8,0 мм дълги, 1,5 - 3,2 мм широки, обратно сърцевидни, с частично припокриващи се основи, голи. Венчето 14 - 33 мм широ ко, дисковидно, тръбицата къса или почти липсваща, венечните дялове 7 - 16 мм дълги, 4 - 10 мм широки, закръглени, жълти, с червеникави или тъмни петна по повърхността, по ръба жлезисто влакнести; тичинките сраснали в основата. Кутийката 3 - 6 мм дълга, 2,8 - 6,0 мм широ-ка, яйцевидна, гола, жълтеникава с дребни червени точици. Семената 1,0 - 1,5 мм дълги, 1,0 - 1,2 мм широки, неправилно многоъгълни до триръбести, по повърхността дребно брадавичести.

Забележка. Описаните множество вътревидови таксони, които отразяват изключително богатата листна изменчивост, нямат таксономично значение. Такъв 6е случаят с посочените за флората на България, var. longipedunculata (Opiz) Don. (Brizicky, 1940), var. longipes Dav. (Георг., 1898). Всред популациите на този вид могат да се намерят пълни преходи както по отношение на листната форма, така и по отношение на дължината на цветните дръжки и други вегетативни органи.
Плодната кутийка в редица случаи не се образува най-вероятно поради апомиксис.


Период на цъфтеж: Цъфти: IV—VIII, плодоноси VII— VIII.


         Разпространение в България:

По влажни и песъчливи места край потоците и сенчестите поляни в равнините и планините. Разпространено от морското равнище докъм 1500 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Европа, на север до 62° северна ширина  (в най-северните части  -  натурализирано) и Кавказ.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на НР България”, том VIII, БАН, София, (1982)


1. 2. 3.

Lysimachia nummularia 1. Lysimachia nummularia 2. Lysimachia nummularia 3.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.