BGFlora.eu

 

Lysimachia punctata L.

Lysimachia punctata L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 174; Fergus., Fl. Eur. Ill (1972) 27; L. villosa Schmidt, Fl. Bohem. 1 (1793) 57; L. punctata var. verticillata (M.B.) auct. Stoj. et Stef., Фл. Бълг. изд. 1, II (1925) 867 поп М.В., pro sp. - Зеленочашково ленивче

Семейство: Primulaceae Vent.
Род: Lysimachia L.
Вид: Lysimachia punctata L.
Българско име: Зеленочашково ленивче


Описание:

Mногогодеишни растения. Коренището наклонено с нишковидни разклонения. Стъблото 20 - 80 см високо, 2 - 5 мм в диаметър, в средата разпръснато, нагоре гъсто про­сто или просто и жлезисто влакнесто. Листата 3,0 - 7,5 дълги, 1,3 - 3,0 см широки, срещуположни, присед- нали или на 1 - 3 мм дълги дръжки, просто или просто и жлезисто влакнести; приосновните заоблени; стъбловите ланцетни до елипсовид- но ланцетни, върхът заострен, от двете страни различни по гъстота просто и жлезисто влакнести или просто влакнести, по ръба ресничести, на върха заоблени; листният ръб вълновидно нагънат, целокраен. Цветовете в пазвите на листата на групи по 2 - 4, рядко по страничните разклонения. Съцветната ос просто или просто и жлезисто влакнеста; прицветниците листовидни, намаляващи по големина към върха на стъблото, просто или просто и жлезисто влакнести. Цветните дръжки 1,0 - 1,5 мм дълги, просто или просто и жлезисто влакнести. Чашката 4 - 9 мм дълга, 0,8 - 1,5 мм широка, звънеста, дяловете 5, ланцетни, късо елипсовидни, разделени до основата, просто или просто и жлезисто влакнести, зелени. Венчето 12 - 32 мм широко, звънесто; тръбицата 1,0 - 1,5 мм дълга, венечните дялове 9 - 15 мм дълги, 2,5 - 6,0 мм широ- ки, широко елипсовидни, на върха заострени, по ръбовете и повърхността късо жлезисти; тичинките сраснали в основата. Кутийката 3 - 5 мм дълга, 3 - 4 мм широка, заоблена до яйцевидна, единично късо жлезиста или гола. Семената 1 - 3 мм дълги 0,5 - 1,2 мм широки, триръбести, по повърхността слабо или ясно мрежесто скулптирани.

Изменчивост
Subsp. punctata. Растенията просто и жлезисто влакнести. Чашката 4 - 7 мм дъл­га, 1,0 - 1,5 мм широка. Семената 1 - 3 мм дълги, 0,5 - 0,8 мм широки, по повърхността слабо скулптирани. Разпространено в границите на вида.
Subsp. tomentosa (Dav.) Peev, Phytologia, 4 (1976) 20; L. punctata var. tomentosa Dav., Mag. Bot. Lap. 4 (1905) 29; L. punctata var. villosa auct. Kov. non Roch. Растенията просто влакнести. Чашката 6 - 9 мм дълга, 0,8 - 1,2 мм широка. Семената 1 - 2 мм дълги, 1,0 - 1,2 мм широки, ясно мрежесто скулптирани. Разпространено в границите на вида.


Период на цъфтеж: Цъфти: VI—VII, плодоноси: VII—VIII.


         Разпространение в България: По тревисти и храсталачни места в равнините и ниските планини. Разпространено от морското равнище докъм 1500 м надморска  височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Централна Европа (източните части), Югоизточна Европа и Югозападна Азия (северозападната част).


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: видът не е лекарствено растение:. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на НР България”, том VIII, БАН, София, (1982)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lysimachia punctata 1. Lysimachia punctata 2. Lysimachia punctata 3.

Lysimachia punctata 4. Lysimachia punctata 5. Lysimachia punctata 6.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.