BGFlora.eu

 

Lysimachia vulgaris L.

 Lysimachia vulgaris L., Sp, PI. ed. 1 (1753) 146; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. II (1928) 32; Fergus., Fl. Eur. Ill (1972) 26  - Обикновено ленивче

Семейство: Primulaceae Vent.
Род: Lysimachia L.
Вид: Lysimachia vulgaris L
Българско име: Обикновено ленивче


Описание:

Многогодишни растения. Коренището вретеновидно или неправилно, възлесто, с нишковидни разклонения и издънки. Стъблото 20 - 80 см високо, 2 - 5 мм в диаметър, единично или на върха разклонено, просто или просто жлезисто влакнесто. Листата 3 - 11 см дълги, 1,5 - 4,2 мм широки, в прешлени по 4 (рядко 5), тясно елипсовидни до ланцетни, със заострени, много рядко заоблени върхове, на 5 - 10 мм дълги дръж-ки, отгоре голи, от долната страна просто влакнести или от двете страни, отдолу по-гъсто просто и жлезисто влакнести, ръбът вълновиден, ресничест. Съцветната ос просто или просто и гъсто жлезисто влакнеста. Съцветието рехава метлица; прицветниците листовидни, намаля-ващи по големина към върха на метлицата, просто или просто и жлезисто влакнести. Цветните дръжки 5 - 10 мм дълги, влакнести като прицветниците; чашката 3 - 5 мм дълга, 3 - 4 мм широка, звънеста, дяловете ù 5, заострени, със заоблена, припокриваща се отчасти основа, просто или просто и жлезисто влакнеста, по ръба червеникава. Венчето 12 - 20 мм широко, дисковидно, тръбицата 0,8 - 1 мм дълга, 1,2 - 2,0 мм широка, венечните дялове 10 - 20 мм дълги, 4 - 8 мм широки, тясно яйцевидни до елипсовидни, често разделени до основата и тогава тръбицата липсваща по вътрешната повърхност, без ръбовете, дребно жлезисти, жълти. Тичинките сраснали в основата. Кутийката късо конусовидна, 4 - 5 мм висока, 3 - 4 мм широка, рядко жлезисто влакнеста или гола. Семената 1,0 - 1,5 мм дълги, 0,8 - 1,0 мм широки, неправилно многоъгълни до триъгълни, по повърхността с порьозен налеп.

Изменчивост:
Subsp. vulgaris. Растенията просто влакнести. Листата отгоре голи. Кутийката гола. Черноморско крайбрежие (Северно, резерват „Балтата").
Subsp. glanduloso-villosa (Beck) Peev, Phytologia, 4 (1976) 20; L. vulgaris var. glanduloso-villosa Beck, Ann. Naturh. Mus. (Wien), VIII (1893) 22; Hayek, 1. c.; L. vulgaris var. stenophylta auct. Stoj. et Stef., 1. c. non Boiss. Растенията просто и жлезисто влакнести. Листата от двете страни просто и жлезисто влакнести. Кутийката разпръснато жлезисто влакнеста. Разпространено в границите на вида.


Период на цъфтеж: Цъфти: VI—VIII, плодоноси: VII—VIII.


         Разпространение в България:

По влажни скалисти и тревисти места, на засолени почви, из храста­лаците в равнините и планините. Разпространено от морското равнище до ­към 1400 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Европа, Югозападна Азия, Сибир (с изключение на най-северните части), Северна Африка и Японо-Китайската област.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на НР България”, том VIII, БАН, София, (1982)

1. 2. 3. 4. 5.

Lysimachia vulgaris 1. Lysimachia vulgaris 2. Lysimachia vulgaris 3.

Lysimachia vulgaris 4. Lysimachia vulgaris 5.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.