BGFlora.eu

 

Melilotus officinalis (L. ) Pall.

lilotus officinalis (L.) Pall,, Reise HI (1776) 537; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1926) 845; Hansen, Fl. Eur. 11(1968) 149; Trifolium melilotus  -  officinalis L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 765  -  Лечебна комунига

Семейство: Leguminosae Juss. (Fabaceae)
Род: Melilotus Mill.
Вид: Melilotus officinalis (L. ) Pall.
Българско име: Лечебна комунига
Описание:

Едногодишни растения. Стъблата изправени или възходящи, разклонени от основата, 40,0 - 150,0 см високи, наребрени, голи. Прилистниците шиловидни, малко по-къси до 3 - 4 пъти по-къси от листната дръжка, целокрайни. Листата по-къси от съцветните дръжки. Листчетата (10,0) 15,0 - 20,0 (25,0) мм дълги и (3,0) 4,0 - 12,0 (14,0) мм широки, на долните листа обратно яйцевидни, на горните -  елиптично клиновидни или линейно елиптични, пересто жилкувани, всички почти от основата неравномерно триъгълно или остро триъгълно назъбени, на върха с около 1,0 мм дълго осилче, голи; дръжката на средното листче 2 - 4 пъти по- къса от листната дръжка, дръжките на страничните 4 - 5 пъти по-къси от дръжката на средното листче. Съцветието (5,0) 9,0 - 12,0 (18,0) см дълго, многоцветно, рехаво и тънко, оста гола. Прицветниците равни на цветната дръжка, ципести. Цветната дръжка прилегнало влакнеста, наполовина по-къса от чашката, малко по-къса от тръбицата. Чашката 1/2 - 1/3 от дължината на венчето, към горния край на тръбицата неравномерно прилегнало влакнеста; тръбицата  звънеста; зъбците по-къси или малко по-дълги от тръбицата, ланцетно клиновидни. Венчето 4,0 - 6,0 мм дълго, жълто. Флагчето 4,5 - 5,5 мм дълго и 3,0 - 3,5 мм широко, обратно яйцевидно, на върха слабо вдлъбнато, с къс нокът, равно на крилцата и по-дълго от ладийката. Крилцата с линейна, 2 пъти по-дълга от нокътя петурка, езичето 1/2 - 1/3 от дължината на нокътя, равни на флагчето и по-дълги от ладийката. Ладийката на върха затъпена, петурката неправилно триъгълна, нокътят малко по-къс. Бобът обикновено едносеменен, 3,9—4,0 мм дълъг и 2,0 мм широк, мрежесто набръчкан, с късо връхче, кафяв В зряло състояние. Семето едно, (2,0) 2,2 - 2,5 мм, овално, кестеняво или черве­никаво, с до 2/3 от обиколката си ръбец.

Изменчивост
var. officinalis. Листчетата на горните листа 4,0—14,0 мм широки, елиптично клиновидни до обратно яйцевидни, голи. Разпространено.
var. arenaria (Grec.) Hayek, 1. c.; M. arenaria Grec., Suppl. Consp. Fl. Rom. II (1909) 198. Листчетата на горните листа линейно елиптични, 3,0 - 4,0 мм широки, от долната страна влакнести. Черноморско крайбрежие (Северно).
Общо разпространение. Европа (с изключение на крайния север), Средиземноморие, Кавказ, Югозападна и Централна Азия (Мала Азия, Иран), Сибир.
Забележка. Различават се редица форми с по-едри и широки и по-тесни - елиптични листа, много високи и много ниски стъбла и с различно гъсти и многобройни съцветия. Всички те имат полиалелна природа или са с модификационен произход и не могат да бъдат таксономично организирани.


Период на цъфтеж: Цъфти VI—VIII, плодоноси VII—IX.


         Разпространение в България:

По влажни тревисти места, из посевите като плевел и рудерално край пътищата. Разпространено, до 800 м надморска височина.


      Общо разпространение:

Европа (с изключение на крайния север), Средиземноморие, Кавказ, Югозападна и Централна Азия (Мала Азия, Иран), Сибир.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: да, лекарствено растение: http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на НР България”, том VI, БАН, София, 1976  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Melilotus officinalis 1. Melilotus officinalis 2. Melilotus officinalis 3. Melilotus officinalis 4.

Melilotus officinalis 5. Melilotus officinalis 6. Melilotus officinalis 7.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.