BG Flora.eu

Myosotis  laxa Lehm. = Myosotis  laxa ssp. caespitosa (N. F. Schultz) Hyl. et Nordh.

Myosotis  laxa Lehm., PI. Asperif. (1818) 83; Grau, Merxmuller, Fl. Eur., Ill (1972) 116; M. lingulata Lehm. op. c., 110, nom. nud.; Hayek, Prodr. Fl. Peains. Balc., II (1928) 75 Туфеста незабравка

Семейство:  BORAGINACEAE   JUSS.  -  ГРАПАВОЛИСТНИ 

Род:  MYOSOTIS L. -  УСОЙНИЧЕ, ЛИСИЧА ОПАШКА 

Вид: Myosotis  laxa Lehm. = Myosotis  laxa ssp. caespitosa (С. F. Schultz) Hyl. ех Nordh. 

Българско име:  Туфеста незабравка 

Описание: 

Едно или двугодишно растение. Стъблото 5—48 см високо, 0,1—0,2 см в диаметър, изправено, приповдигащо се, неразклонено или от основата силно разклонено, до съцветието облистено, без столони, с редки, отклонени или прилегнали нагоре вла­синки. Приосновните листа клиновидно стеснени в дръжка, 10—25 мм дълги, 5—12 мм широки, елиптични до ланцетни, отгоре по-гъсто, отдолу рядко до единично прилегнало просто влакнести, по ръба целокрайни, ресничести, власинките с дребни брадавички в основата. Стъблените листа приседнали, намаляващи по големина до 8 мм дължина и 3 мм ширина, елиптични до тясно елиптични, на върха заоблени или заострени, отгоре по-гъсто, отдолу цо-рядко прилегнало брадавичесто влакнести, по ръба брадавичесто ресничести. Присъцветниците листоподобни. Съцветието много дълго, рехаво, многоцветно. Прицветници липсват. Цветните дръжки 2—3 мм, при плода на долните цветове до 1 см, или до 2,5 см дълги, при цъфтеж отклонени нагоре под 45°, при плодоношение хоризонтални или отклонени надолу, прилегнало просто брадавичесто влакнести. Чашката 5—6 мм, при плода до 8 мм дълга или чашката до 3—4 мм, при плода до 5 мм дълга, до 1 /2 петделна, тясно звънеста, неопадваща; дяловете тясно триъгълни, отвън и отвътре изцяло прилегнало брадавичесто влакнести, при плода отворени. Венчето блестящо синьо; тръбицата 1,5—2,5 мм дълга, почти цилиндрична, гола; венечният диск 4,5—5,5 мм в диаметър, дисковиден, дяловете широко ланцетни, по ръба целокрайни, много дребно папилозни, голи. Орехчетата 1,8—2,1 мм . дълги, тясно яйцевидни в напречно сечение, елиптични, с много слабо изразени странични ръбове, без бразди и якичка, следата от прикрепването кръгла, без бразди и вдлъбнатина, тъмнокафяви до черни, блестящи.

Изменчивост

Subsp. laxa. Цветните дръжки на долните цветове при плода до 2,5 см. Чашката 5—6 мм дълга, при плода до 8 мм. У нас не се среща.

Subsp. caespitosa (С. F. Schultz) Hyl. ех Nordh., Norsk. Fl. (1940) 529; M. caespitosa C. F. Schultz, Prodr. Fl. Starg., Suppl. I (1819) 11; Vel., Fl. Bulg. (1891) 402; Стоян. Стеф., Фл. Бълг., изд. 1, II (1925) 911. Цветните дръжки на долните цветове при плода до 1 см дълги. Чашката 3—4 мм дълга, при плода до 5 мм. Разпространено.

Период на цъфтеж: 

Цъфти VI—VII, плодоноси VI—VIII.  

Разпространение в България: 

Край потоци и реки по влажни места в равнините и планините. Разпространено, от морското равнище докъм 1500 м надморска височина.

Общо разпространение: 

Европа, Азия, Северна Америка. Забележка. Разпространението на типичния таксон в Европа се нуждае от потвърждение.

Защитен статус: 

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие. 

Лекарствено растение:

не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: 

„Флора на НР България”, том IX, БАН, София, (1989)

  1.                    2.

Myosotis laxa ssp. caespitosa 1.   Myosotis laxa ssp. caespitosa 2.

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.