BG Flora.eu

Myosotis  sicula Guss.

Myosotis sicula Guss., Fl. Sic., Syn. 1 (1843) 214; Vel., Fl. Bulg. (1891) 402; < lang="EN-US">Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., 11(1928) 76; Grau, Merxmuller. Fl. Eur., Ill (1972) 115; M. sicula subsp.< lang="EN-US"> virgata< lang="EN-US"> (Beg.) R. Schuster, Feddes Rep., LXXN(1967); M. sicula var. virgata Beg., Ann. Bot. (1904) 278 — Малка незабравка

Семейство:  BORAGINACEAE   JUSS.  -  ГРАПАВОЛИСТНИ  

Род:  MYOSOTIS L.  -  НЕЗАБРАВКА  

Вид:  Myosotis  sicula Guss.

Българско име:  Малка незабравка

Описание:

Едногодишни или двугодишни растения. Стъблото 5—45 см високо, 0,1—0,2 см в диаметър, изправено, единично или силно разклонено в горната част, догоре облистено, приповдигащо се до изправено, насочено нагоре единично прилегнало просто влакнесто. Приосновните листа на тънки дръжки, 0,8—1,2 см дълги, 0,2—0,5 см широки, елиптични, отгоре и отдолу единично прилегнало просто влакнести, по ръба целокрайни, единично ресничести. Стъблените листа яйцевидни до удължено яйцевидни, намаляващи нагоре до 0,4—0,5 см дължина, 0,2—0,3 см ширина, от двете страни разсеяно прилегнало просто влакнести, по ръба целокрайни, единично ресничести. Присъцветниците листоподобни. Съцветието късо, многоцветно. Прицветници липсват. Цветните дръжки 1—2 мм, при плода най-долните до 4—6 мм, прилегнало просто влакнести, незадебелени, отклонени под 30°, чашката леко наклонена надолу. Чашката 3—4 мм, при плода 5—б мм, неопадваща, 2/3 петделна, звънеста, дяловете ланцетни, разсеяно просто влакнести, при плода отворени. Венчето блестящо синьо; тръбицата 4—6 мм дълга, цилиндрична, гола; венечният диск 2—3 мм в диаметър, паничковиден, дяловете закръглени, целокрайни, голи. Орехчетата 0,8—1,8 мм дълги, яйцевидни, без странични ръбове, в напречно сечение елиптични; следата от прикрепването елиптична, включена в гъбчеста тъкан, кафяви до светлокафяви.

Период на цъфтеж: 

Цъфти. V— VII, плодоноси VII—VIII.

Разпространение в България: 

По влажни тревисти и мочурливи места край потоците, реките, в равнините и планините. Разпространена от морското равнище докъм  1200 м надморска  височина. Конспект на висшата флора на България = conspectus&gs_l= Zlc  

Общо разпространение: 

Южна и Югоизточна Европа, Юго­западна Азия.

Защитен статус: 

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38;   Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение:

не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:

„Флора на НР България”, том IX, БАН, София, (1989)

 

  1.           2.           3.

Myosotis sicula 1.    Myosotis sicula 2.    Myosotis sicula 3.

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.