BGFlora.eu

BGORHIDEI-KN

Fam.  ORCHIDACEA 

 

Orchis elegans Heuff.

Orchis elegans Heuff. ex Rochel is a synonym of Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase

Anacamptis palustris subsp. elegans (Heuff.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase is an accepted name

Orchis palustris Jacq. = O. laxiflora ssp. palustris (Jacq.) Ashers. et Graebn. („Определител на растенията в България”, Д. Делипавлов и съавт., ЗЕМИЗДАТ, София, (1983) – има второ издание)

643 (13). O. laxiflora Lam. Fl. Frang. Ill (1778)504; O. palustris auct. vix Jacq. Coll. I (1786) 57; Hayek Prodr. Fi. Penins. Balc. Ill (1933) 393 — Рядкоцветен, блатен салеп

Семейство: Orchidaceae Lindl.
Род: Orchis L.
Вид: Orchis elegans Heuff.
Българско име: Рядкоцветен, блатен салеп? Изящен салеп

Описание:

Orchis palustris Jacq.

Sumpf-Knabenkraut

Beschreibung: Pflanze groß und hochwüchsig, 20 - 60 cm hoch. Laubblätter 3 - 5, am Stengel verteilt und keine Rosette bildend. Die unteren Blätter sind bis zu 15 cm lang und 1cm breit, gefaltet und werden nach oben kleiner. Der Blütenstand ist langgestreckt und lockerblütig. Der Stengel ist steif aufrecht und im oberen Teil oft braunrot überlaufen. Die Tragblätter sind lang und zugespitzt, die unteren etwas länger als der Fruchtknoten, die oberen meist gleich lang. Die Blüten sind groß, violettrosa bis dunkelrot gefärbt und im helleren Mittelteil der Lippe mit dunklen Saftmalen besetzt. Die seitlichen Sepalen sind vollständigzurückgeschlagen, länglich oval, 8 - 9 mm lang und 3 - 4 mm breit. Das mittlere Sepal und die Petalen wölben sich über das Säulchen. Die Lippe ist dreilappig, 9 - 10 lang und 8 - 10 mm breit, mit vorgezogenem Mittellappen, die Seitenlappen sind flach ausgebreitet. Der Sporn ist horizontal bis aufwarts gerichtet, 9 - 10 mm lang am Ende nicht geteilt und halb so lang wie der Fruchtknoten. Diese Art ist innerhalb ihres großen Verbreitungsgebietes sehr variabel.
Blütezeit: Von Anfang April im Süden bis Ende Juli, später als O. laxiflora.
Hohenverbreitung: Von der Küste bis etwa 800 m.
Standort: Küstensümpfe, Flachmoore und andere geeignete Feuchtbiotope.
Naturschutz: Nach der Bundesartenschutz-Verordnung vom Aussterben bedroht.
Bastarde: Mit O. coriophora, laxiflora, morio, A. pyramidalis und S. neglecta subp. neglecta.
Bildnachweis: 6.7.1975, Oberbayern, M. Kalteisen.
"Die wildwachsende Orchideen Europas", H. Baumann, S. Künkele, Kosmos, Stuttgart, (1982),

*   *   *

Orchis palustris Jacq.

Описание: Едро и доста  високо растящо растение, високо 20 - 60 см. Листата 3 - 5, разпределени по стъблото и не формиращи розетка. Долните листа са дълги до 15 см и широки 1 см, надиплени и малки нагоре. Съцветието е издължено и рехаво. Стъблото е изправено нагоре и често кафеникаво в горната си част. Прицветниците са дълги и заострени, долните малко повече от яйчниците, горните обикновено със същата дължина. Цветовете са големи, лилаво розови до тъмно червени на цвят и по-светли в централната част на устната с тъмен сочен рисунък. Страничните чашелистчета са напълно отблъснати, продълговато овални, 8 – 9 мм широки и 3 - 4 mm  дълги. Средното чашелистче (сепалий) и страничните цветни листчета обгръщат стълбчето. Устната е триделна1 9 - 10 мм дълга и широка 8 - 10 мм, с издаден напред  среден дял, страничните дялове са плоски и насочени встрани. Шпората е насочена хоризонтално, до нагоре, 9 - 10 mm дълга, не е наделена в края и е половината от размера на яйчника. Този вид е силно променлив в границите на своя ареал.
Период на цъфтеж: От началото на април на юг до края на юли, най-късно като O. laxiflora.
Разпространение по надморска височина: От крайбрежието до около 800 m.
Местообитание: Крайбрежни блата, мочурища и други подходящи влажни зони.
Опазване: Според федералното разпореждане за защитата на видовете е заплашена от изчезване.
Хибриди: С O. coriophora, laxiflora, morio, A. pyramidalis и S. neglecta ssp. neglecta.
Произход на снимката: 06.07.1975, Горна Бавария, M. Kalteisen.
"Die wildwachsende Orchideen Europas", H. Baumann, S. Künkele, Kosmos, Stuttgart, (1982),

*   *   *

643 (13). O. laxiflora Lam. Fl. Frang. Ill (1778)504; O. palustris auct. vix Jacq. Coll. I (1786) 57; Hayek Prodr. Fi. Penins. Balc. Ill (1933) 393 — Рядкоцветен, блатен салеп

Многогодишни растения. Грудките овални. Стъблото до 60 см високо. Листата ланцетни, зао­стрени. Съдветието длъгнесто цилиндрично, рядко. Прицветниците ланцетни, дълги колкото яйчника. Цветовете пурпурни. Околоцветните листчета длъгнести, тъпи. Двете външни завити назад, другите събрани в шлем, с 1/3 по-къси от външните. Устната в общите си очертания почти триъгълна или клиновидно полукръгла, пурпурна, в основата си белезникава, отпред триделна. Страничните дялове широко овални, силно разперени. Средният по-къс, отпред отсечен или слабо врязан, понякога почти липсващ. Шпората хоризонтална, постепенно извита нагоре, по-къса от яйчника.

Изменчивост

ssp. elegans (Heuff.) Soo Not. Berlin (1926) 910; О. elegans. Heuff. Flora XVIII (1835) 250. Устната обратно сърцевидна. Цветовете едри. Шпората малко по-къса от яйчника или почти колкото него дълга. Този подвид у нас има по-широко разпространение от типичния вид.
"Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964),

*   *   *

Това име е synonym на Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase.
Записът произтича от Tropicos чието съобщение е synonym (record 23513872) на подробностите на оригинала: Bot. Reise Banat. 67 67 1834.
Anacamptis palustris subsp. elegans (Heuff.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase is an accepted name
Това име е възприетото (accepted) име на infraspecific taxon* на вида Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase в род Anacamptis (family Orchidaceae).
* The Plant List does not attempt to include all infraspecific taxa
Този запис се различава от WCSP (data supplied on 2012-03-23) който го съобщава като прието (accepted име (record 8587) с оригинални подробности за публикацията: Lindleyana 12: 120 1997.
Пълните подробности за публикацията на това име може да бъдат намерени в IPNI: http://ipni.org/urn:lsid:ipni.org:names:998297-1.
From: www.The Plant List.org/tpl/record/tro-2351 3872

*   *   *

Anacamptis palustris is a species of orchid. It is found in Europe, North Africa and western Asia. This orchid is native to Western and Central Europe, the Mediterranean region, the Balearic Islands, Turkey, Western Asia, Algeria and Tunisia in North Africa, and Saudi Arabia.[2][3]
It is a perennial herbaceous flower, and can be found in humid pastures, wet meadows and swamps. It prefers calcareous soils in full sun. It flowers in spring.[1]
Subspecies of Anacamptis palustris include:[4]

See also
Distribution of orchid species
From Wikipedia, the free encyclopedia

*   *   *

Период на цъфтеж: Цъфтят: IV - VII.

Разпространение в България: Във влажните, ливади и мочури. В низините и предпланините, до около 1000 м надморска височина, в различни части на страната, обикновено в голямо количество. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Средна и Южна Европа, Северна Африка, Западна Мала Азия.

Защитен статус:  Видът не езащитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  "Die wildwachsende Orchideen Europas", H. Baumann, S. Künkele, Kosmos, Stuttgart, (1982), "Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964), „Определител на растенията в България”, Д. Делипавлов и савт., ЗЕМИЗДАТ, София, (1983) – има второ издание, www.The Plant List.org/tpl/record/tro-2351 3872, Wikipedia, the free encyclopedia

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.

11.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


© 2012. Всички права запазени.