BGFlora.eu

 

BGORHIDEI-KN

Fam.  ORCHIDACEAE

Orchis morio L.

632 (2). O. morio L. Sp. Pl. ed. 1 (1753) 940; Hayek Prodr. Fl. Penins. Balc. Ill (1933) 385 — Обикновен салеп

Семейство: Orchidaceae Lindl.
Род: Orchis L.
Вид: Orchis morio L.
Българско име: Обикновен салеп

Описание:

Orchis morio L.

Kleines Knabenkraut

Beschreibung: Pflanze klein, 8 - 30 cm hoch. Laubblätter 6 - 9, am Grunde rosettig gehäuft. Die 4 - 6 Grundblätter sind ungefleckt, werden bereits im Herbst gebildet und überwintern. Sie sind bis zu 14 cm lang und bis zu 2 cm breit. Nach oben folgen 3 - 4 scheidenartige Stengelblätter. Der Blütenstand ist kurz und wenigblütig, er tragt 5 - 25 locker angeordnete Blüten. Die Tragblätter sind so lang wie der Fruchtknoten. Die Blüten sind mittelgroß, die Sepalen und Petalen bilden einen Helm, die Nerven auf der Außenseite sind deutlich grün gefärbt. Die seitlichen Sepalen sind 6 - 8 mm lang. Die Lippe ist mehr oder weniger stark dreigelappt, die Seitenlappen sind großer als der Mittellappen. Die Lippe ist insgesamt 9 - 13 mm breit, die Seitenlappen sind ausgebreitet bis zurückgeschlagen. Die Blütenfarbe ist variabel und reicht von rein weißen Blüten bis zu tief dunkelpurpurn gefärbten Exemplaren. Der hellere Mittelteil der Lippe ist mit dunklen Saftmalen besetzt. Der Sporn ist aufwärts gebogen, 8 - 11 mm lang, etwas kürzer als der Fruchtknoten. Blütezeit: Anfang März bis Ende Mai.
Hohenverbreitung: Von der Küste bis etwa 1800 m.
Standort: Auf schwach saurer bis basischer Bodenunterlage, in Trockenrasen, lichten Wäldern und auf ungedüngten Wiesen.
Naturschutz: In Mitteleuropa in den letzten Jahrzehnten sehr stark zurückgegangen.
Bastarde: Mit O. champagneuxii, coriophora, laxiflora, longicornu, mascula, palustris, papilionacea, tridentata, ustulata, A. pyramidalis, S. lingua, neglecta, vomeraeea subsp. laxiflora und subsp. vomeracea.
Bildnachweis: 1.5.1976, Istrien bei Koper (Nordjugoslawien), H. Baumann.
"Die wildwachsende Orchideen Europas", H. Baumann, S. Künkele, Kosmos, Stuttgart, (1982),

*   *   *

Orchis morio L.

Описание: дребни растения, 8 - 30 см високи. Листата 6 - 9, в основата струпани в розетка. Приосновните 4 - 6 листа не са с петна, израстват през есента и презимуват. Те са с дължина до 14 см и ширина до 2 см. Нагоре следват  3 - 4 ножовидни, стъблови листа. Съцветието е късо и рехаво, съдържа 5 - 25 хлабаво подредени цветове. Прицветниците са дълги, колкото яйчника. Цветовете са средни големи, чашелистчета и венчелистчета оформят шлем, жилките от външната страна са ясно оцветени в зелено. Страничните чашелистчета са 6 - 8 mm дълги. Устната е повече или по-малко триделна, страничните дялове са по-големи от среднят дял. Устната е широка общо 9 - 13 мм, страничните дялове са разперени и обърнати назад. Цветовете са променливо оцветени, като се започне от чисто бели цветове, до дълбоко тъмно лилави оцветени екземпляри. В по-светлата централната част на устна е покрита с тъмен сочен рисунък. Шпората е огъната нагоре, дълга е 8 - 11 мм, малко по-къса от яйчниците.
Период на цъфтеж: от началото на март до края на май.
Разпространение по надморска височина:  От крайбрежието до около 1800 м надморска височена.
Местообитание:  В слабо кисела до основни почви, в сухи ливади, гори и оскъдни на растителност ливади.
Природозащитни мерки: В Централна Европа през последните десетилетия числеността е спаднала рязко.
Хибриди: С O. champagneuxii, coriophora, laxiflora, longicornu, mascula, palustris, papilionacea, tridentata, ustulata, A. pyramidalis, S. lingua, neglecta, vomeraeea ssp. laxiflora и ssp. vomeracea.
Произход на снимката: 01.05.1976, Истрия в Kопер (Северна Югославия), Х. Бауман.
"Die wildwachsende Orchideen Europas", H. Baumann, S. Künkele, Kosmos, Stuttgart, (1982),

*   *   *

632 (2). O. morio L. Sp. Pl. ed. 1 (1753) 940; Hayek Prodr. Fl. Penins. Balc. Ill (1933) 385 — Обикновен салеп

Многогодишни растения. Грудките кълбести: Листата широко ланцетни. Съцветието късо, доста сбито. Прицветниците ланцетни с по много жилки и по-къси от яйчника. Цветовете малиновочервени, по-рядко розови или бели. Страничните външни околоцветни листчета къси, вътрешните по-тесни от другите. Устната по-широка, отколкото дълга, при основата си стеснена, отпред късо триделна, средният дял по-широк от страничните и обикновено врязан по средата, отгоре с тъмни точки. Шпората не по-дълга от яйчника, хоризон­тална или към върха си леко извита нагоре и разширена.

Изменчивост

Типичното растение (ssp. morio) се отличава с дълги 8 - 9 мм външни околоцветни листчета, шпората по-къса от яйчника и на върха си почти не задебелена. У нас е разпространен южният подвид ssp. picta (Lois.) Aschers. et Graebn. Syn. Ш (1S06) 667; O. pictus Lois. Fl.Gall.ed. 2,11(1828) 264. C по-дребни цветове, околоцветните листчета дълги 6 - 7 мм. Средният дял на устната често по-къс. Шпората постепенно извита и на върха си ясно : задебе­лена. Съцветието рядко.
var. Skorpili (Vel.) Hayek Prodr. Fl. Penins. Balс. Ill (1933) 385; O. Škorpili Vel. Oest. Bot. Zeitschr. XXXVI (1886) 267. Отличава се c постепенно нишковидно заострени на върха си прицветници и изтънени на върха си околоцветни листчета. Южна България.

Стопанскозначение. В народната медицина кореновите грудки . служат като лек при кашлица и при диария.

"Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964),

*   *   *

Период на цъфтеж: Цъфти: IV - V.

Разпространение в България: В ливадите, поляните и редките храсталаци почти из цялата страна, най вече в низините и предпланините, като на някои места (Благоевградско) се среща над 1000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Средна и Южна Европа, включително Крим, Кавказ, Мала Азия, Армения, Иран.

Защитен статус:  Видът не езащитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  "Die wildwachsende Orchideen Europas", H. Baumann, S. Künkele, Kosmos, Stuttgart, (1982), "Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964),

1. 2.

3.

4.

5.

6. 7.

8. 9.

10. 11.

12. 13.

14. 15.

16. 17.

18.

19.

20. 21.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.