BG Flora.eu

Pancratium maritimum L.

Семейство: Amaryllidaceae

Род: Pancratium L.

Вид: Pancratium maritimum L.

Българско име: Пясъчна лилия, Морски панкрациум

Описание:

              Многогодишно луковично растение. Околоцветникът фуниевиден. Листчетата на коронката дълбоко и остро назъбени. Цветовете бели. Околоцветникът с дълга тръбица и дълбоко разсечена, разширена част, отвътре със звънеста коронка, съставена от 6 двуразделни листчета, сраснали с околоцветника. Тичинките сраснали с околоцветника. Яйчникът тригнезден, с многосеменни гнезда. Плодът е триръбеста кутийка. Луковицата едра. Листата приосновни. Цветовете едри, събрани в сенник, обвит с две люспести листчета. Размножава се вегетативно и със семена. Има висока семенна репродуктивност , но възобновяването със семена е ограничено. Семената са със висока кълняемост при заравяне в пясъка на дълбочина 5 до 15 см.

            Обитава крайбрежните пясъци и дюни. Изгражда типични псамофилни съобщества. Популациите в част от находищата му у нас имат добра плътност. Отрицателно въздействуват на възстановяването и нормалното развитие на популациите на този вид интензивното използуване и замърсяването на плажната ивица през лятото, прекомерното курортно строителство, късането на цветовете. Размножава се вегетативно и със семена. Има висока семенна продуктивност, но възобновяването със семена е ограничено. Семената са с висока кълняемост при заравяне в пясъка на дълбочина 5 до 15 сантиметра.  

Период на цъфтеж: юни - август (септември)

 Разпространение в България: по крайбрежните пясъци и дюни на Южното Черноморие: на юг от Созопол    (местността Каваците, устието на река Ропотамо, около Маслен нос)

Общо разпространение: Ареалът обхваща Средиземноморието, Балканският полуостров, Западен Кавказ       

Защитен статус: Защитен вид от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3 към член 38  Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие            

                                 Вписан е в „Червената книга на България”, БАН, КОПС, София, (1984) – категория                                    застрашен вид  

       Източник: "Червена Книга на НР България", БАН, КОПС, София (1984)   

снимка 1

Снимката е направена в началото на юли 1975 година, в местността "Каваците"

2. 3. 4.

Pancratium maritimum 2. Pancratium maritimum 3. Pancratium maritimum 4.

************************

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - Електронно издание

Panratium maritima L.
           Многогодишно луковично растение. Околоцветникът фуниевиден. Листчетата на коронката дълбоко и остро назъбени. Цветовете бели. Околоцветникът с дълга тръбица и дълбоко разсечена, разширена част, отвътре със звънеста коронка, съставена от 6 двуразделни листчета, сраснали с околоцветника. Тичинките сраснали с околоцветника. Яйчникът тригнезден, с многосеменни гнезда. Плодът е триръбеста кутийка. Луковицата едра. Листата приосновни. Цветовете едри, събрани в сенник, обвит с две люспести листчета. Размножава се вегетативно и със семена. Има висока семенна репродуктивност , но възобновяването със семена е ограничено. Семената са със висока кълняемост при заравяне в пясъка на дълбочина 5 до 15 см.
    Обитава крайбрежните пясъци и дюни. Изгражда типични псамофилни съобщества. Популациите в част от находищата му у нас имат добра плътност. Отрицателно въздействуват на възстановяването и нормалното развитие на популациите на този вид интензивното използуване и замърсяването на плажната ивица през лятото, прекомерното курортно строителство, късането на цветовете.  
Видът е разпространен по Черноморското крайбрежие, на юг от Созопол (в местността Каваците, около устието на река Ропотамо, около Маслен нос и около Ахтопол и Резово).
Географският ареал на този вид обхваща Средиземноморието, Балканският полуостров и Западен Кавказ.
Вписан е в „Червената книга на България”, БАН, КОПС, София (1984)

*********************

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                   © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.