BGFlora.eu

 

Papaver rhoeas L.

Papaver rhoeas L., Sp. PI. ed. 1 (1753)507; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. 1(1925)354; A. Nyarady, FL R.P.R. 111(1955)70; Mowat et Walters, Fl. Eur. 1(1964)248; Exs.: PI. Bulg. Exsicc. No 150 — Кадънка, полски мак

Семейство: Papaveraceae Juss.
Род: Papaver L.
Вид: Papaver rhoeas L.
Българско име: Кадънка, Полски мак


Описание:

Едногодишно растение, много влакнесто, с бял млечен сок. Стъблото изправено, 20 - 90 см високо, кръгло, надлъжно наребрено, разперено влакнесто, рядко възголо, просто или от основата разклонено. Приосновните листа на дръжки, пересто разсечени; дяловете широки, яйцевидни, едро назъбени, връхните обикновено най-едри, по-рядко двойно перести с ланцетни, назъбени делчета; стъбловите приседнали, удължено яйцевидни, елиптични, триъгълни или ланцетни, триделни или пересто наделени, дяловете яйцевидни до тясно ланцетни, наделени, назъбени или напилени, притъпени или заострени, със или без осили; всичките разперено влакнести, по-рядко възголи, зелени, синьозелени, жълтозелени или сивозелени. Цветовете единични, по върховете на стъблото или неговите разклонения. Цветните дръжки (5) 10 - 20 см дълги, разперено меко влакнести. Цветните пъпки 1,5 - 2 (2,5) см дълги, яйцевидно елиптични, разсеяно разперено влакнести до почти голи. Чашелистчетата 2, яйцевидни, опадливи, синьо- до жълтозелени. Венчелистчетата 4, (5) 30 - 45 (50) мм дълги, почти кръгли, целокрайни, опадливи, обикновено червени, по-рядко бели, розови или виолетови, понякога с черно петно в основата. Тичинките многобройни с нишковидни черни или червени дръжки и синкави до синьозелени прашници. Яйчникът гол. Кутийките 10 - 22 мм дълги и 5 - 10 мм широки, до 2 пъти по-дълги, отколкото широки, кълбести или широко обратно яйцевидни, в основата закръглени, надлъжно наребрени, голи, непълно многогнездни, многосеменни, на върха отварящи се с 8 - 10 (15) кръгли отвора. Дискът на близалцето 7 - 8 (10) мм в диаметър, плосък, с (5) 8 - 10 (18) килевидни дяла; дяловете накрая разделени, лопатовидно закръглено разширени, отчасти припокриващи се. Семената 0,7 - 0,8 мм дълги, бъбрековидни, мрежесто ямчести, тъмнокафяви, без придатък

Стопанско значение. Плевел. В млечния му сок се съдържат алкалоидите морфин, папаверин, тебаин, реадин. Употребява се в народната медицина и за багрене. Медоносно и декоративно.
Забележка. Силно полиморфен, едногодишен вид, отличаващ се със значително мно­гообразие във формата, наделяването на листата и баграта на венчелистчетата. Описани са много вътревидови таксони (вж. A. Nyarady, 1. с.), които вероятно в по-голямата си част са вариации без таксономична стойност, контролирани от единични или няколко алели.


Период на цъфтеж: Цъфти. (IV) V—VIII (X), плодоноси  VI—X.


         Разпространение в България:

Плевел в културите (особено житните); адвентивно по сухи тревисти места, по синури, край пътища и ж. п. линии, в равнините и предпланините. Разпространено, докъм 1000 м надморска  височина.


      Общо разпространение:

Европа, Средиземноморие, Югозападна Азия, Кавказ, Сибир, Северна Африка, Макаронезия.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие.

 
Лекарствено растение: да - лекарствено растение: http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Papaver rhoeas 1. Papaver rhoeas 2. Papaver rhoeas 3. Papaver rhoeas 4. Papaver rhoeas 5. Papaver rhoeas 6. Papaver rhoeas 7.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.