BGFlora.eu

 

BGORHIDEI-KN

Fam.  ORCHIDACEAE

 

Platanthera bifolia (L. ) L. C. Rich.

Семейство: Orchidaceae   Lindl.
Род: Platanthera Rich.
Вид: Platanthera bifolia (l. ) L. C. Rich.
Българско име: Двулистна платантера

Описание:

Platanthera bifolia (L.) L. C. Rich

Zweiblättrige Waldhyazinthe

Beschreibung: Pflanze 15 - 50 cm hoch. Stengel hohl, kantig, hell gelbgrün, mit 2 (selten 3 - 4) grundständigen Laubblättern und 3 - 5 lanzettlichen, spitzen, tragblattartigen Stengelblättern. Grundblätter gegenständig, kahl, hellgrün, glänzend, mit zahlreichen Längsnerven, zumeist in einen Stiel verschmälert, oval bis länglich, 25 cm lang, 2 - 5 cm breit. Blütenstand zylindrisch, bis zu 25 cm lang, meist locker, reichblutig. Tragblätter lanzettlich, gelblichgrün, etwa so lang wie der Fruchtknoten. Blüten ziemlich groß, weiß oder weifilich-grünlich. Seitliche Sepalen lanzettlich, 10 mm lang, 4 - 5 mm breit, stumpf, abstehend. Mittleres Sepal mit den Petalen zusammenneigend, eiförmig-dreieckig, stumpf, 5 - 7mm lang, 4 - 5 mm breit. Petalen lineal-lanzettlich, sichelartig gekrümmt, 8mm lang, 2,5mm breit. Lippe zungenförmig, nach abwärts gerichtet, stumpf, an der Spitze grünlich, 8 - 15 mm lang, 1,5 - 3 mm breit. Sporn fadenförmig, ziemlich waagerecht mit nach abwarts gebogener, grünlicher Spitze, 1,3 - 4,0cm lang. Staubbeutelfächer parallel verlau- fend, zumeist einander stark genähert.
Bliitezeit: Von Mai bis August.
Hohenverbreitung: Von der Küste bis 2300 m.
Standort: In lichten Laub- und Nadelwäldern, im Gebüsch, im Magerrasen, in feuchten Wiesen, in Flach- und Zwischenmooren.
Bastarde: Selten mit Pl. chlorantha.
Bildnachweis: 5.7.1981, Oberstdorf (Allgau), H. Baumann.
"Die wildwachsende Orchideen Europas", H. Baumann, S. Künkele, Kosmos, Stuttgart, (1982),

*   *   *

Platanthera bifolia (L.) L. C. Rich

Описание: Растение високо 15 - 50 см. Стволът кух, ръбест, светло зелен, с 2 (рядко 3 - 4) приосновни листа и 3 - 5 копиевидни, остри, стъблови листа. Приосновните листа противоположна, неокосмен, светло зелени, лъскава, с многобройни надлъжни жилки, най-често стеснени в дръжка, овални до ланцетни, дълги 7 - 25 см, 2 - 5 см в диаметър. Съцветието цилиндрично, дълго до 25 см, обикновено рехаво, с множество цветове. Прицветниците ланцетни, жълтеникаво зелени, приблизително толкова дълги, колкото яйчника. Цветовете доста големи, бели или зеленикаво-белезникави. Страничните чашелистчета (сепалии) копиевидни, 8 - 10 мм дълги, 4 - 5 мм широки, тъпи, разперени. Средното чашелистче срастнало с венчелистчетата, триъгълно-яйцевидно, тъпо, 5 - 7 mm дълго, 4 – 5 мм широко. Венчелистчетата линейно-ланцетни, сърповидно извити, 8 мм дълги, 2,5 мм широки. Устната езикообразна, насочена надолу, тъпа, на върха зеленикава, дълга 8 - 15 мм, широка 1,5 - 3 мм. Шпората нишковидна, доста хоризонтална,  с извит надолу зеленикав връх, 1.3 - 4.0 cм дълга. Прашниковите торбички са разположени успоредно една на друга, най-често силно сближени.
Период на цъфтеж:  От май до август.
Разпространение по надморска височина: От морския бряг до 2300 m.
Местообитание:  В редки широколистни и иглолистни гори, в храстите, в мършава тревни площи, влажни ливади, в мочурища в равнините и средно високата планина.
Хибриди:  Редки с Pl. chlorantha .
Произход на снимката: 07.05.1981, Oberstdorf (Allgau), H. Baumann.
"Die wildwachsende Orchideen Europas", H. Baumann, S. Künkele, Kosmos, Stuttgart, (1982),

*   *   *

Platanthera bifolia (L.) Rchb. - Двулистна платантера

659 (1).P. bifolia (L.) Rchb. Fl. Germ. Exc. (1830) 120; Orchis bifolia L. Sp. PL ed. 1 (1753) 939; P. solstitialis Bönningh. in Rchb. Fl.? Germ. Exc. (1830) 120; Hayek Prodr. FL Penins. Balc.Ill (1933)408-Двулистна платантера

Многогодишни растения. Грудките цели, овално вретеновидни, силно източени. Стъблото до 40 см високо. Долните 2 - 3 листа едри, широко овални или обратно овални, тъпи, другите 1 - 3 листа много по-дребни, ланцетни наподобяващи прицветници. Прицветниците малко по-къси от цветовете. Съцветието рядко, овално или цилиндрично. Околоцветните листчета овално ланцетни, двете външни разперени, трите вътрешни линейни, често зеленикави, събрани в шлем. Уст­ната по-дълга от тях, цяла, длъгнесто линейна. Шпората почти нишковидна, на върха си слабо задебелена, хоризонтална, зеленикава. Джобчетата на полиниите успоредни. Връзката между тях тясна.

"Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964),

Период на цъфтеж: май - юли

Разпространение в България: В храсталаците, светлите гори, влажните поляни, предимно в предпланините и долния планински пояс до 1500м надморска височина, в различни части на страната, не много рядко. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Цяла Европа, Кавказ, Северна Азия до Хималаите, Алтай и Източен Сибир до Задбайкалието, Северна Африка.

Защитен статус:  Видът не езащитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да лекарствено растение - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: "Die wildwachsende Orchideen Europas", H. Baumann, S. Künkele, Kosmos, Stuttgart, (1982),
"Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964),

1. 2.

3.

1. Platanthera bifolia (L. ) L. C. Rich

2. Platanthera bifolia (L. ) L. C. Rich

3. Platanthera bifolia (L. ) L. C. Rich

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

НАЧАЛО/BEGINNING


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.

Copy right: K. Nanev© 2012. All rights reserved