BGFlora.eu

 

BGORHIDEI-KN

Fam.  ORCHIDACEAE

 

Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb.

Семейство: Orchidaceae Lindl. 
Род: Platanthera Rich.
Вид: Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb.
Българско име: Зеленоцветна платантера

Описание:

Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb.

Grünliche Waldhyazinthe

Beschreibung: Pflanze stattlich, 20 - 50 cm hoch. Stengelsteif, kantig, hellgrün, mit 2 (selten 3 - 4) grundständigen Laubblättern und 3 - 5 lanzettlichen, zugespitzten tragblattartigen Stengelblättern. Grundblätter gegenstandig, kahl, hellgrün, fettglänzend, mit zahlreichen Längsnerven, aus stark verschmälertem Grunde länglich bis breiteiförmig, 6 - 20 cm lang, 2,5 - 3,5 cm breit. Blütenstand zylindrisch, bis zu 25 cm lang, fast immer locker, reichblütig. Tragblätter lanzettlich, zugespitzt, anfangs etwa so lang wie die Blüten, später noch auswachsend. Blüten ziemlich groß, in allen Dimensionen kräftiger als Pl. bifolia, weißlichgrün. Seitliche Sepalen schief eiförmig, abstehend, stumpflich bis etwas zugespitzt, 9 - 12 mm lang, 5 - 6 mm breit. Mittleres Sepal mit den Petalen zusammenneigend, herzförmig, stumpf, 5 - 10 mm lang, 7 - 9 mm breit. Petalen schmal-lanzettlich, sichelartig gekrümmt, stumpf, 6 - 8 mm lang, 2 - 3 mm breit. Lippe linealisch, nach abwärts gerichtet, stumpf, an der Spitze grünlich, 11 - 18 mm lang, 3 - 4 mm breit. Sporn waagerecht, fadenförmig, grünlich, 2 - 4 mm lang. Staubbeutelfächer nach unten auseinanderspreizend, meist bogenförmig gekrümmt.
Blütezeit: Von Mai bis August.
Höhenverbreitung: Von der Küste bis 1800 m.
Standort: In lichten Laub- und Nadelwäldern, im Gebüsch, in Magerrasen, in feuchten Wiesen, bevorzugt auf Kalk.
Bastarde: Mit Pl. bifolia.
Bildnachweis: 15.6.1977, Wildberg (Baden-Württemberg), H. Baumann.
"Die wildwachsende Orchideen Europas", H. Baumann, S. Künkele, Kosmos, Stuttgart, (1982),

*   *   *

Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb.

Описание: Представително растение, 20 - 50 см високо. Стъблото твърдо (не е гъвкаво), ръбесто, светло зелено, с 2 (рядко 3 - 4) приосновни листа и 3 - 5 ланцетни, разперени подобни на прицветик стволови листа. Приосновните листа срещуположни, голи, бледо зелени, мазно лъскави, с многобройни надлъжни жилки, подават се от силно стеснената основа, продълговати да разширени, дълги 6 - 20 cм, 2,5 - 3,5 см широки. Съцветието цилиндрична, дълго до 25 см, почти винаги е рехаво, с многобройни цветове. Прицветниците ланцетни, заострени, отначало толкова дълги, колкото цветовете, по-късно израстват още. Цвеовете доста големи, във всички размери по-едри от Pl. bifolia, белезникаво зелени. Страничнитe чашелистчета криви, яйцевидни, наведени надолу, тъповати до малко нещо заострени, 9 - 12 мм дълги, 5 - 6 мм широки. Средното чашелистче обединено заедно с венчелистчетата, сърцевидно, тъпо, 5 – 10 мм дълго, 7 - 9 mm широко. Венчелистчетата тясно ланцетни сърповидно извити, тъпи, 6 - 8 мм дълги 2 - 3 мм широки. Устната линейна, насочена надолу, тъпа, зеленикава на върха, дълга 11 - 18 мм, 3 - 4 мм широка. Шпората хоризонтална, нишковидна, зеленикава, 2 - 4 мм дълга. Прашниковите торбички са насочени надолу и долните им краища са раздалечени,  най-често са извити дъгообразно.
Период на цъфтеж:  от май до август.
Разпространение по надморска височина: От морския бряг до 1800 m.
Местообитание:  В редки широколистни и иглолистни гори, в храстите, в бедни пасища, във влажни ливади, предпочита варовикови почви.
Хибриди:  С Pl.  bifolia.
Произход на снимката: 06.15.1977, Wildberg (Baden-Württemberg), H. Baumann.
"Die wildwachsende Orchideen Europas", H. Baumann, S. Künkele, Kosmos, Stuttgart, (1982),

*   *   *

Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb.

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. - Зеленоцветна платантера

660 (2). P. chlorantha (Custer) Rchb. in Mössl. Handb. ed. II (1828) 1565; Hayek Prodr. FL Penins. Balc. Ill (1933) 408; P. montana Rchb. ill Icon. Fl. Germ. XIII—XIV (1851) 123. Orchis chlorantha Custer Neue Alp. II (1827) 401 ~ Зеленоцветна платантера

Многогодишни растения. Грудките дълго източени. Стъблото до 60 см високо; 2 - 3 долни листа широко овални, тъпи, останалите бързо намаляват по посока нагоре н преминават в придветници. Прицветниците широко ланцетни, дълги колкото яйчника. Съцветието рядко, дълго или овално. Цветовете зеленикавобели, почти без аромат. Външните околоцветни листчета разперени, овално лан­цетни. Средното широко овално, вътрешните ланцетни. Устната по-дълга от другите листчета, цяла, длъгнесто линейна, зеленикава. Шпората хоризон­тална, зеленикава, нишковидна, на върха си бухалковидно задебелена, 1,5 -  2 пъти по-дълга от яйчника. Джобчетата на полиниите горе събрани, към основата силно раздалечени.

"Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964),

Период на цъфтеж: Цъфти: IV - VI.

Разпространение в България: В светлите гори, храсталаци, поляни, най-вече в предпланините и в долния планински пояс, до 1200м надморска височина.  Не много рядко из цялата страна, по-често в западната половина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Почти цяла Европа, Предна Азия, Сибир — до Великия океан, Северна Африка.

Защитен статус:  Видът не езащитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: "Die wildwachsende Orchideen Europas", H. Baumann, S. Künkele, Kosmos, Stuttgart, (1982), "Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964),

1. 2.

1. Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb.

2. Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

НАЧАЛО/BEGINNING


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.

Copy right: K. Nanev© 2012. All rights reserved