BG Flora.eu

Polygala alpestris Reichenb.

Семейство: Polygalaceae  

Род: Polygala L.

Вид: Polygala alpestris Reichenb.

Българско име: Алпийска телчарка

Описание: Polygala alpestris Reichenb., PI. Crit. I (1823) 25; Boiss., H. Or. I (1867) 476; Hayek, Prodr. Fl. Renins. Balc. I (1925) 597; McNeill, Fl. Eur. II (1968) 235 — Алпийска телчарка

    Многогодишно растение. Стъблата възходящи или лежащи, 7—15 см дълги, неразклонени, в основата невдървенели и без розетки, единични или по няколко, късо къдраво влакнести. Листата 7—9 (10) мм дълги, 1,5—2,5 мм широки, към основата скъсяващи се, ланцетни или ланцетно елиптични, с 1 неразклонена жилка, по подвития ръб и по-рядко по средната жилка късо къдраво влакнести; приосновните листа широко елиптични до широко елиптично ланцетни. Съцветните дръжки до 5 мм дълги или липсват. Съцветията връхни, гъсти, 5—20-цветни. Прицветниците 1,0—1,5 мм дълги, по-къси от цветните дръжки или равни на тях, ланцетни, по ръба ресничести, ципести, неопадащи, необразуващи качулка на върха на съцветието. Цветните дръжки 1,5—2,0 мм дълги, голи. Чашелистчетата (2,0) 2,5—3,0 мм дълги, еднакви, прави, 1/3 до половината от дължината на крилцата, елиптични до тясно обратно яйцевидни, зелени, по ръба ципести; крилцата 4—6 мм дълги 3 - 4 мм широки, малко по-дълги от кутийката, по-тесни или равни на нея, яйцевидни до обратно яйцевидни, с 3—4 слабо мрежовидно разклонени жилки, в основата без нокът, късо заострени, розови. Венчето равно на крилцата, розово до виолетово; тръбицата до половината на крилцата, равна на свободната част на венчелистчетата, в основата слабо подута; венчелистчетата в основата с ушички, прави; кичурът от 2—3 слабо наделени снопчета. Стълбчето по-късо от плодника. Тичинковите дръжки до 2/3 сраснали с тръбицата. Кутийката сърцевидна, тясно симетрично крилата, на върха вдлъбната, приседнала. Семената 2,0—2,5 мм дълги, дяловете на придатъка ланцетни, почти равни помежду си, до 1/3 от дължината им.

                                                                                                                

Период на цъфтеж: Цъфти: V—VII, плодоноси: VI—VIII.

 

Разпространение в България: Из тревисти места, в планините, върху варовик: Средни и Западни (Беглика) Родопи, от 1400 докъм 1600 м надм. височина.

Забележка. Нашите растения (SO) показват известна преходност между двата подвида subsp. alpestris и subsp. croatica (Chodat) Hayek, но могат определено да бъдат отнесени към типичния подвид.

Общо разпространение:

Централна и Южна (Балкански полуостров и северната част на Апенинския полуостров) Европа.

Защитен статус:

Защитен вид от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3 към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие            

                            Вписан е в „Червената книга на България”, БАН, КОПС, София, (1984) – категория рядък                            вид,

Източник:

„Флора на България”, том VII, БАН, София (1979)

                                  „Червената книга на България”, БАН, КОПС, София, (1984)

  1.         2.

Polygala alpestris 1   Polygala alpestris 2  

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                        © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.