BGFlora.eu

 

Potentilla fruticosa L.

Potentilla  fruticosa L., Sp. PL ed. 1 (1753) 495; T. Wolf, Biblioth. Bot. (Stut­tgart) XVI, 71 (1908) 55; P. W. Ball, Pawl, et Walters, Fl. Eur, П (1968) 39; Exs.: PI. Bulg., Exsicc., No 360 — Храстовидно прозорче

Семейство: Rosaceae Juss.
Род: Potentilla L.
Вид: Potentilla fruticosa L.
Българско име: Храстовидно прозорче


Описание:

h - ħ. Коренището едро, дървенисто. Цветоносните стъбла 20 - 150 см високи, изправени, или понякога полегнали, повече или по-малко разклонени, кафяво-червеникави или сиви, младите рехаво влакнести, при остаряване оголващи се. Листата нечифтоперести, много рядко тройни, с 5 - 7 листчета, с дълги дръжки, отчасти опадващи; дръжките с разперени дълги власинки; листчетата 10 - 25 мм дълги и 2 - 7 мм широки, продълговати, по-рядко яйцевидно продълговати и тясно ланцетни, в основата клиновидно стеснени, на върха заострени, целорайни, по края леко извити нагоре, отгоре тъмнозелени» слабо копринесто влакнести, отдолу светлозелени, особено по жилките и по края плътно копринесто флакнестд; прилистниците яйцевидни, яйцевидно ланцетни или продълговато ланцетни, отчасти сраснали с листната дръжка, ципести. Цветовете до 30 мм в диаметър, единични, рядко в малоцветни щитовидни или почти сенниковидни връхни съцветия, еднополови или двуполови; цветните дръжки дълги, с разперени и прилегнали дълги власинки. Чашелистчетата прилегнало влакнести; външните - продълговато ланцетни, остри, по-тесни и почти еднакво дълги с вътрешните, .последните триъгълно ланцетни, заострени, често много малко неравномерно разсечени на две. Венчелистчетата 8 - 12 мм дълги, по-дълги от чашелистчетата, в основата закръглени, стеснени в широк къс нокът, жълти. Тичинковият пръстен задебелен, разсеяно влакнест. Тичинките 25, с голи дръжки и продълговати, плоски, цели прашници. Цветното легло почти сферично, плътно копринесто влакнесто. Яйчниците многобройни, изцяло гъсто влакнести. Стълбчетата бухалковидни, къси, дебели, почти приосновни, с много широки, фуниевидни, вдлъбнати в средата близалца. Орехчетата плътно влакнести, кафявожълти. Широко култивирано и на много места натурализирано растение


Период на цъфтеж: Цъфти: V - IX.


         Разпространение в България:

По открити места в иглолистни гори в планинския пояс. Западни Родопи {„Раково дере", „Мандрата" и югоизточно от връх Айатак), от 1400 до 1600м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Англия, Ирландия, Балтийския район, Пиренеите, Приморските Алпи, Азия, Северна Америка. Широко култивирано и на много места натурализирано растение


Защитен статус: 
Видът е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение:нe e лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на НР България”, том V, БАН, София, (1973)

 

1. 2. 3. 4.

Potentilla fruticosa 1. Potentilla fruticosa 2. Potentilla fruticosa 3. Potentilla fruticosa 4.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.