BGFlora.eu

 

Primula farinosa L.

Primula farinosa L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 143; Hayek, Prodr. Fl. Pe- nins. Balc. II (1928) 25; Пеев, Изв. Ботан. инст. БАН XX (1970) 148; Valent. et Kress, Fl. Eur. Ill (1972) 17 - Брашнеста иглика

Семейство: Primulaceae Vent.
Род: Primula L.
Вид: Primula farinosa L.
Българско име: Брашнеста иглика
Описание:

Многогодишни растения. Корените тънки, нишковидни, разклонени. Стъблото 8 - 30 см ви­соко, 1,2 - 2,5 мм в диаметър, изправено, в основата и средата голо, в горната част с брашнен налеп. Листата 0,8 - 5,0 см дълги, 0,4 - 1,2 см широки, събрани в розетка, обратно яйцевидни до ланцетни, плитко и рядко назъбени или целокрайни, върхът слабо заострен, плътно или тънко брашнести, пепеливозеленикави. Съцветието сенник; цветовете 2 - 16; прицветниците 4 - 5 мм дълги, 1,5 - 2,0 мм широки, тревисти, ланцетни, издути в основата, гъсто брашнести; цветните дръжки 0,4 - 1,8 см дълги, при плодоношение удължаващи се двойно, гъсто брашнести. Чашката 4 - 6 мм дълга, 2,5 - 3,5 мм широка, звънеста, постепенно стеснена в основата, дяловете късо триъгълни, сраснали брашнести. Венчето 7 - 14 мм в диаметър, дисковидно; тръбицата 5 - 7 мм дълга, 3 - 5 мм широка; дяловете 4 - 5 мм дълги, 1,0 - 2,5 мм широки, тясно сърцевидни, изрязани до 1\3 рядко влакнести, розови. Кутийката 6 - 8 мм висока, 2 - 3 мм широка, цилиндрична, отваряща се с 5 къси триъгълни зъбчета, гола. Семената 0,5 - 0,8 мм дълги и 0,4 - 0,6 мм широки, неправилно многоъгълни до заоблени, гладки с тънък хрущялен ръб, кафяви.

Изменчивост
Subsp. farinosa; subsp. eu-farinosa Pax et Knuth, Primul. (1905) 83; Hayek, 1. c. Растения високи до 30 см. Листата плътно брашнести. Цветовете многобройни, 9 - 14 мм в диакетър. Между 1600 и 2100 м надморска височина. Разпространено в границите на вида.
Subsp. exigua (Vel.) Hayek, 1. c.; Peev, Изв. Бот. инст.БАН XX (1970) 148; Valent. et Kress, 1. c.; P. farinosa var. dentata Panc., Elem. Fl. Bulg. (1866) 36; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, II (1926) 861; P. exigua Vel., Fl. Bulg. (1891) 473: Растения 8 - 11 см високи. Листата тънко брашнести. Цветовете 2 - 9, 7 - 10 мм в диаметър, предимно край потоците и влажните ливади над 2100 м надморска височина; Витошки район (Витоша), Пирин и Рила.


Период на цъфтеж: Цъфти: V—VI, плодоноси: VII—IX.


         Разпространение в България:

Из влажни планински ливади и торфища и край потоците, между 1600  и 2600 м надморска  височина. Западна и Средна Стара планина, Витошки район (Витоша), Западни гранични планини (Осоговска планина), Пирин, Рила, Западни и Средни Родопи. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Северна Европа (от Шотландия до Централна Швеция) и планините на Южна Европа.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на НР България”, том VIII, БАН, София, (1982)

1. 2.

Primula farinosa_1. Primula farinosa_2.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.