BGFlora.eu

 

Primula veris L.

Primula veris L., Sp. Pi. ed. 1 (1753) 142; Valent. et Kress, Fl. Eur. ; III (1972) 16; P. veris Huds., Fl. Angl. (1762) 70; Hayek, Prodr. Fl. Penins., Balc. II (1928) 24; P. officinalis Jacq., Misc. Austr. Bot. I (1779) 159; Vel., Fl. Bulg. (1891) 477; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, II (1925) 865 - Лечебна иглика

Семейство: Primulaceae Vent.
Род: Primula L.
Вид: Primula veris L.
Българско име: Лечебна иглика

Описание:

Многогодишни растения. Коренището късо, с нишковидни разклонения. Стъблото 5 - 35 см високо, 1 - 3 мм в диаметър, изправено, в основата голо или разпръснато, нагоре сгъстяващо се просто влакнесто. Листата 4 - 17 см дълги, 2 - 8 см широки, елипсовидно ланцетни до яйцевидни и сърцевидни, неправилно вълновидно назъбени, разредено просто влакнести, отгоре късо просто влакнести, отдолу с 4 -7 или 30 - 40 пъти по-дълги от ширината си, напластено жълтеникаво просто влакнести, събрани в розетка, на 2,0 - 8,8 см дълги, тясно крилати, просто влакнести дръжки. Съцветието прост, централен или едностранен сенник; цветовете 3 - 10; прицветниците 2 - 11 мм дълги, 0,8 - 2,0 мм широки, тревисти, ланцетни, заострени, без издуване в основата, покрити с прости власинки. Чашката 8 - 16 мм дълга, 3 - 4 мм широка, звънеста, при плодоношение слабо издуваща се, разширена към върха, дяловете сраснали до3/4, на върха широко триъгълни с късо осилче, просто жлезисто или влакнесто жлезисти. Венчето 10 - 18 мм в диаметър, дисковидно или звънесто, тръбицата 9 - 17 мм дълга, 2 - 3 мм широка, дяловете 5 - 9 мм дълги, 5 - 8 мм широки, широко до закръглено сърцевидни, с плитък изрез, често двете страни на изреза припокриващи се, с дребни брадавички, интензивно жълти. Кутийката 8 - 10 мм висока, 4 - 6 мм широка късо цилиндрична до яйцевидна, отваряща се с 8 - 10 триъгълни зъбчета, гола. Семената 1,2 - 1,8 мм дълги и 1,0 - 1,2 мм широки, неправилно многоъгълни, по повърхността с дребни брадавички, черни.

Изменчивост
Subsp. veris; subsp. genuina Hayek, l.p. Листата от двете страни разредено просто влакнести. Венечната тръбица обикновено по-дълга от чашката. У нас не се среЩа.
Subsp. canescens (Opiz) Hayek ex Ludi in Hegi, Fl. Mitteleur. V(3) (1927) 1752; Valent: et Kress, 1. c.; P. veris subsp. officinalis var. canescens (Opiz) Hayek, 1. c.; P. offi­cinalis var. canescens Opiz, in Bercht. et Opiz, Fl. Bohem. II, 2 (204) P. officinalis f. ca­nescens (Opiz) Stoj. Stef. et Kitan., Фл. Бълг. изд. 4, II (1967) 826. Листата отдолу; с гъсти, 4 - 7 пъти по-дълги от ширината си прости власинки. Венечната тръбица равна или незначително по-дълга от чашката. Чашката просто влакнеста. Разпространено до 1100 м надморска височина.
Subsp. columnae (Ten.) Ludi in Hegi, Fl. Mitteleur. V (3) (1927) 1752; Valent. et Kress, Fl. Eur. Ill (1972) 17; P. veris subsp. columnae (Ten.) Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balс. II (1928) 24; P, columnae Ten., Fl. Nap. Prodr. 1 (1815) 54; P. officinalis subsp. suaveolens (Bertol.) Stoj. et Stef., 1. c.; P. officinalis var. columnae (Ten.) Stoj. Stef. et Kitan., op. c. изд. 4, II (1967) 826; P. suaveolens Bertol., Journ Bot. Aplic. Agric. II (1816) 76. Листата отдолу напластено жълтеникаво просто влакнести, с 30 до 40 пъти по-дълги от ширината си власинки. Чашката просто и единично жлезисто влакнеста. Разпространено в границите на вида между 800 и 2500 м надморска височина

Стопанско значение. Медицинско растение. От коренищата се извличат вещества с откашлящо действие. Листата съдържат висок процент витамин С. Декоративно и медоносно.


Период на цъфтеж: Цъфти: II, III, плодоноси: IV— VI.


         Разпространение в България: По тревисти места и из храсталаците по равнините, предпланините и планините. Разпространено от морското равнище докъм 2500 м надморска  височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Европа (без крайните северни части) и Средиземноморие.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на НР България”, том VIII, БАН, София, (1982)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Primula veris_1. Primula veris_2. Primula veris_3. Primula veris_4.

Primula veris_5. Primula veris_6. Primula veris_7.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.