BG Flora.eu

Ramonda serbica Panč.

Семейство: Gesneriaceae Dum.

Род: Ramonda Rich.

Вид: Ramonda serbica Panč.

Българско име: Сръбска рамонда

Описание:

Ramonda serbica Panč., Fl. Princ. Serb. (1874) 498; Vel., Fl. Bulg. Suppl. I (1898) 194; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. II

(1929)227;        Rix et Webb, Fl. Eur. III (1972) 285 — Сръбска рамонда

  

             Многогодишно растение. Коренището късо вретеновидно, корените нишковидни, дълги.    Листата събрани до 15 в рехава приосновна розетка, 4—6,5 (7) см дълги, 2— 3 см широки, плътни, ромбично обратно яйцевидни до елиптично ромбични или обратно яйцевидни, на върха закръглени, в основата клиновидни, постепенно стеснени в добре изразена листна дръжка; неправилно едро кръгло назъбени; отгоре набръчкани, с редки белезникави власинки, тъмнозелени; отдолу с дълги, плътни, ръждиви власинки. Цветоносните стъбла прости, 3 -10,         6—8 (—10) см високи, жлезисто влакнести, на върха с 1—4 цвята, без прицветници. Чашката 3—6 мм дълга, обикновено с 5 еднакви дяла, по-рядко 4 или 6-делна, разпръснато влакнеста. Венчето 2,5—3 см в диаметър, гълъбово синкаво, рядко белезникаво; с дисковидна къса тръбица; дяловете 4 - 5,       широко закръглени, изправено разперени. Тичинките 4—5, с къси дръжки; прашниците 5, по-рядко 4, тъмно виолетово - сини. Стълбчето нишковидно; близалцето около 3 мм. Кутийката около 9 мм дълга, 2-делна, разпуклива, от външната страна влакнеста, значително по-дълга от чашката.  (Табл. LXV: фиг. 3, За, Зб\ с. 279.)

Расте по варовити скали, край реки, в суходолия и скални венци, предимно на северно изложение. Западен Предбалкан, от 350 докъм 900 м надморска височина. Популациите са с добра численост. Изграждат скални съобщества.

Период на цъфтеж:

Цъфти IV— V, плодоноси V—VI.

Разпространение в България:

Западен Предбалкан - в землищата на селата Превала, Митровци, Горна и долна Вереница окръг Монтава и около селата Долни Лом, Търговище и Върбово във Видински окръг

Общо разпространение:

Албания,Македония,Северозападна Гърция. Балкански ендемит.

Защитен статус:

Защитен вид от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3 към член 38. Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие. Вписан е в „Червената книга на България”, БАН, КОПС, София,  вид, Балкански ендеми 

                               Терциерен реликт. Включен е в европейския списък на редките, застрашените и ендемичните растения с категория рядък.

Източник: Флора на Република България, т. X, БАН, София, (1995)

"Червена книга на НР България", том 1. БАН, КОПС, София,  (1984)

снимка 1.

снимка 2.

Снимките са направени на 28. май 2002 година в околностите на село Митровци

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.