BGFlora.eu

 

Robinia pseudoacacia L.

* R. pseudoacacia L., Sp 4 PI. «d. 1 (1753) 722 — Бял салкъм, Бяла акация ¹

Семейство: Leguminose Juss. (Fabaceae)
Род: Robinia L.
Вид: Robinia pseudoacacia L.
Българско име: Бял салкъм, Бяла акация

Описание:

ђ. Дърво 15,0 - 25,0 м високо, кората сивочерна, надлъжно напукана, на младите клонки масленозелена до сивочерна, гладка. Листната ос 5,0 - 30,0 см дълга, късо прилегнало влакнеста. Листчетата 7 - 21, 25,0 - 45,0 мм дълги и 12,0 - 25,0 мм широки, елиптични или яйцевидни, в основата слабо клиновидно стеснени, на върха притъпени, съвършено късо островърхи, на къси дръжчици, с по един къс шиловиден, късо влакнест, опадлив прилистник, отгоре зелени, отдолу сивозелени, от двете страни съвършено късо влакнести до възголи, на младите клонки в основата на листата по два едри, 1,5 - 4,0 см дълги прилистника, видоизменени, в конични, сплеснати, остри бодли, по-късно опадливи. Съцветията 10,0 - 20,0 см дълги, нежлезисто влакнести, многоцветни, в пазвите на листата, обикновено по-къси от пазвения лист. Цветните дръжки 8,0 - 10,0 мм дълги, гъсто влакнести. Чашката 5,0 - 6,0 мм дълга и 5,0 мм широка, звънеста, гъсто влакнеста, до 1/3 двуустна; зъбците широко триъгълни, почти еднакви, по-къси от тръбицата. Венчето 15,0 - 20,0 мм дълго, бяло. Флагчето широко елиптично до обратно яйцевидно широко елиптично, на върха врязано, 13,0 - 15,0 мм широко, в основата внезапно стеснено в къс тесен нокът, малко по-дълго от крилцата и ладийката, голо. Крилцата елиптични, в основата с къс, обратно яйцевиден придатък, асиметрично стеснени в дълъг тънък нокът, по-дълги от ладийката, голи. Ладийката яйцевидно ромбична, в основата с дълги тънки нокти, гола. Бобът продълговат, силно странична сплеснат, на­пречното сечение тясно елиптично, 5,0 - 10,0 см дълъг r 1,0 см широк, гол, тъмнокафяв до чернокафяв, слабо прищъпнат, с 4 - 10 семена. Семената 5,0 - 6,0 (8,0) мм дълги и 3,0 - 4,0 мм широки, бъбрековидни, тъмнокафяви до черни, гладки.

Стопанско значение. Декоративно, медоносно. Дървесината се използува в дърводел­ството.

Забележка. Ограничено (Пловдив) се култивира Robinia heterophylla Bean, с по-малък брой листчета (3 - 7) и цветове (до 15) в съцветието. Същата се разглежда от някои автори като разновидност на R. pseudoacacia.

¹ Разработил Б. Кузманов

„Флора на НР България”, том VI, БАН, София, (1976)

Забележка: Интродуциран, инвазивен вид. Невзискателен към почвените и климатични условия. Развива се в симбиоза с азот фиксиращи бактерии, като повишава плодородието на колонизираните местообитания, включително силно нарушени. Не издържа на застудяване.
Декоративен и медодобивен вид. Листата, кората и семената са отровни за човека и животните.

Период на цъфтеж: Цъфти: V, плодоноси: IX - X.

Разпространение в България: Широко култивирано из градини и паркове, край пътища, железопътни линии и др. като декоративно, противоерозионно, укрепител, за изкуствено залесяване и пр. Натурализирано. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Произхожда от Северна Америка.

Защитен статус:  Видът не езащитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: „Флора на НР България”, том VI, БАН, София, (1976)

1. 2. 3. 4.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.