BGFlora.eu

 

Saxifraga bulbifera L.

Saxifraga bulbifera L., Sp. PI. ed. 1 (1753)403; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1925) 636; D. A. Webb, Fl. Eur. I (1964) 376; Exs.: PI. Bulg. Exsicc. No 552 — Луковична каменоломка

Семейство: Saxifragaceae Juss.
Род: Saxifraga L.
Вид: Saxifraga bulbifera L.
Българско име: Луковична каменоломка


Описание:

Многогодишно растение. Стъблото изправено, (15) 20 - 40 (50) см високо, гъсто, косо, жлезисто лепкаво влакнесто, обикновено просто, рядко във връхната част разклонено, в основата с останки от листа. Листата последователни; приосновните събрани в розетка, (5) 8 - 12(16) мм дълги, 6 – 12 (20) мм широки, бъбрековидни, в основата сърцевидни до сърцевидно клиновидни, постепенно стеснени в 25 (35) мм дълги жлезисто влакнести дръжки, в пазвите с доста едри луковички, закръглено едро назъбени, без хрущялен ръб, от двете страни влакнести, зелени до червеникавозелени; стъбловите 10 - 20, 5 - 10 мм дълги и 3 - 5 мм широки, жлезисто влакнести, триъгълно сърцевидни до ланцетно елиптични и линейно ланцетни,. дълбоко назъбени до наделени, дяловете триъгълни; долните клиновидно стеснени в къси дръжки, средните и горните приседнали, последните целокрайни, всички в пазвите с дребни луковички. Съцветията сбити, сенниковидни, по-рядко рехави многоцветни метлици; цветоносните клонки събрани, гъсто жлезисто влакнести. Прицветниците 2 - 4 мм дълги и 1 - 1,5 мм широки, гъсто жлезисто влакнести, в пазвите с дребни луковички. Цветните дръжки (3) 5 - 8 (20) мм дълги, гъсто жлезисто влакнести, обикновено по-къси от кутийката. Чашелистчетата сраснали до половината в свободната си част, 2,5 - 4 мм дълги и 0,5 - 2,3 мм широки, яйцевидно триъгълни, притъпени до късо въззаострени, от външната страна жлезисто влакнести, зелени, при плода изправени. Венчелистчетата 6 - 10 мм дълги и 2 - 4,5 мм широки, удължено обратно яйцевидно лопатовидни, в долната част постепенно стеснени, бели, равни помежду си, на горната по-върхност късо жлезисто влакнести, до 2 пъти по-дълги от чашката. Тичинковите дръжки нишковидни; прашниците жълти. Кутийката 4 - 6 мм дълга и 4 - 5 мм широка, яйцевидно сферична; стълбчетата разперени. Семената 0,6 - 0,7 мм дълги, удължено яйцевидни, с равномерни, съвършено дребни остри папили, тъмнокафяви до кафявочерни.


Период на цъфтеж: Цъфти IV - VIII, плодоноси VII - IX.


         Разпространение в България: По влажни тревисти места и ливади, из храсталаци и край горите. Разпространено (с изключение на Черноморското крайбрежие, Тракийската низина, Източни Родопи, Странджа), между 100 и 1500 м надморска височина.

(Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Централна и Южна Европа.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

1. 2. 3. 4.

Saxifraga bulbifera 1. Saxifraga bulbifera 2. Saxifraga bulbifera 3. Saxifraga bulbifera 4.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.