BGFlora.eu

 

Saxifraga ferdinandi-coburgi Kell.

Saxifraga ferdinandi-coburgi Kell. et Stind., Allg. Bot. Zeitschr. 1901 (1901)116; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Bale. 1(1925)643; D. A. Webb, Fl. Eur. 1(1964)378; S. ferdinandi-coburgi var. macedonica Deg. ex Drenov., Върху Бог. Особ. Флора Алиботуш (1933)9; S. Radoslavovii var. macedonica Drenov., Лепидопт. Пояси Алиботуш (1933)10; S. ferdinandi-coburgivar. rhodopea Kell. et Stoj., Изв. Природонауч. инст. 11(1929)2; S. ferdinandi-coburgi var. Radoslavovii Stoj., op. c. IV(1931)148 — Македонска каменоломка

Семейство: Saxifragaceae Juss.
Род: Saxifraga L.
Вид: Saxifraga ferdinandi-coburgi Kell.
Българско име: Македонска каменоломка


Описание:

Многогодишно, гъстотуфесто. Стъблата стелещи се, 1,5 - 7 см дълги, с многобройни останки от листа, разклонени, образуващи сбити възглавнички. Листата последователни; приосновните събрани в гъста цилиндрична розетка, (3)5 - 7(10) мм дълги и 1  - 1,5 мм широки, линейно елиптични до продълговати, в основата слабо разширени, приседнали, по ръба ресничести, нагоре целокрайни, с ясен хрущялен ръб, кожести, голи, на върха с късо подвито връхче, зелени до сивозелени, инкрустирани с калциеви соли; стъбловите листа 3(5) - 6(8) мм дълги и 1 мм широки, продълговати, в основата слабо разширени, приседнали, на върха с късо подвито връхче, гъсто жлезисти. Цветоносните разкло-нения изправени, (1,7) 3 - 8 см високи, прости, зелени, гъсто покрити с къси лепкави, на върха тъмночервени до кафяви жлезисти власинки. Съцветията връхни, рехави сенниковидни метлици; цветоносните клонки разперени, гъсто жлезисто кафяво влакнести; цветовете (5) 7 – 12 (13). Прицветниците 4 - 5 мм дълги и 1  - 1,5 мм широки, елиптично ланцетни, зелени, обикновено по ръба жлезисто ресничести. Цветните дръжки (3) 4 – 8 (16) мм дълги, жлезисто влакнести, обикновено по-дълги от кутийките. Чашелистчетата сраснали в основата, 3 – 4 (5) мм дълги и 1 - 1,5 (2) мм широки, триъгълно елиптични, притъпени до въззаострени, от външната страна и по ръба с гъсти, на върха червеникави жлезисти власинки, при плода изправени. Венчелистчетата 5 - 7 мм дълги и 3 - 4 мм широки, обратно яйцевидно продълговати, в основата постепенно стеснени в нокът, целокрайни, златистожълти, голи, равни помежду си, 1,5 - 2 пъти по-дълги от чашката. Тичинковите дръжки нишковидни, в основата постепенно разширени; прашниците жълти. Кутийката 4 - 6 мм дълга и 3 – 4 мм широка, яйцевидна; стълбчетата разперени. Семената 0,7 - 0,8 мм дълги, яйцевидни, на върха заострени, със съвършено фини остри папили тъмнокафяви


Период на цъфтеж: Цъфти V—VIII, плодоноси VIII—IX.


         Разпространение в България:

В скалните пукнатини, на варовик, в планинския и високопланинския пояс. Славянка, Пирин, Средните Родопи (Червената стена, Мурсалица, с. Триград, Девинско), от 900 до 2900 м надморска  височина.(Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: България, Северна Гърция. Балкански ендемит.


Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие.

Този вид е включен в "Червена книга на НР България", том I, Растения, БАН, София, (1984) каго рядък, застрашен и глациален реликт

и не е включен във "Червена книга на Република България - електронно издание", (2012)


Лекарствено растение: ге е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Saxifraga ferdinandi-coburgi 1. Saxifraga ferdinandi-coburgi 2. Saxifraga ferdinandi-coburgi 3. Saxifraga ferdinandi-coburgi 4.

Saxifraga ferdinandi-coburgi 5. Saxifraga ferdinandi-coburgi 6. Saxifraga ferdinandi-coburgii 7. Saxifraga ferdinandi-coburgii 8.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.