BGFlora.eu

 

Saxifraga stribrnyi (Vel. ) Podp.

Saxifraga stribrnyi (Vel.) Podp., Verh. Zool. Bot. Gesell. Wien Lit (1902) 652; D. A. Webb, Fl. Eur. I (1964) 379; S. porophylla auct. var. stribrnyi Vel., Fl. Bulg. Suppl. I (1898) 114; S. media auct. subsp. Stribrnyi (Vel.) Hayek, Denkschr. Akad. Wiss. Mat. Nat. Kl. XCIV(1919) 168; Prodr. Fl. Penins. Balc. 1 (1925) 642; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, I (1924) 554 - Стрибърниева каменоломка

Семейство: Saxifragaceae Juss.
Род: Saxifraga L.
Вид: Saxifraga stribrnyi (Vel. ) Podp.
Българско име: Стрибърниева каменоломка


Описание:

Многогодишно, гъстотуфесто. Стъблата стелещи се, 2 - 7 см дълги, с многобройни останки от листа, разклонени. Листата последователни; приосновните събрани в гъста плоска розетка, (4) 10 - 20 (30) мм дълги и (2) 4 - 6 (8) мм широки, продълговато лопатовидни, цели, най-широки в горната си част, в основата постепенно стеснени, голи, по ръба късо ресничести, нагоре целокрайни, с ясен хрущялен ръб, на върха закръглено притъпени или късо островърхи, по края с един ред точковидни жлези, отделящи калциеви соли, възмесести, синьозелени до сивозелени, инкрустирани с калциеви соли; стъбловите листа 5 - 8 (12) мм дълги и (2) 3 - 5 (6) мм широки, ланцетно лопатовидни, в основата постепенно стеснени, най-широки в горната част, с ясен хрущялен ръб, на върха късо заострени, в основата късо ресничести, нагоре цело-крайни, жлезисти, сивозелени, инкрустирани с калциеви соли. Цветоносните стъбла изправени, (2) 5 - 10 см високи, прости, червеникави, гъсто жлезисто влакнести. Съцветията връхни, разклонени сенниковидни метлици, цветоносните клонки разперени, гъсто жлезисто влак-нести. Цветовете 10 - 30. Прицветниците 3 - 5 мм дълги и 2 - 4 мм широки, елиптично ланцетни; виненочервени, жлезисто влакнести. Цветните дръжки (2) 3 - 6 (13) мм дълги, жлезисто влакнести, обикновено значително по-къси от кутийките. Чашелистчетата сраснали до половината в широко звънеста чашка, в свободната си част 3 - 5 (6) мм дълги и 1 - 2 мм широки, триъгълни, заострени, от външната страна и по ръба покрити с виненочервени жлезисти власинки, при плода изправени. Венчелистчетата до 4 мм дълги и 2 мм широки, равни помежду си, голи, малко по-къси от чашката, обратно яйцевидно лопатовидни, от средата постепенно стеснени в нокът, целокрайни или назъбени, пурпурнорозови или по-рядко бели с тъмнопурпурни жилки или бледи без червени точки. Тичинковите дръжки нишковидни, в основата триъгълно разширени; прашниците жълти. Кутийката 4 – 5 (8)мм дълга и (3) 4 - 5 мм широка, яйцевидна; стълбчетата разперени. Семената 0,8 - 0,9 мм дълги, яйцевидни, на върха заострени, по страните и гърба ситно зърнести с остри фини папили, червенокафяви.

Турus — S. рогоphylla уаг. srtribrnyi in rupibus са1саге1s m. Rhodope infra Васкоуо а. 1893. Leg. Stribrnyi (РRС п. v.).

Изменчивост
f. stribrnyi; S. stribrnyi vаг. арiculataРоdр., ор. с. 652; S. stribrnyi vаг. pоdреrае Engl. et Irmsch., Pflanzenreich, 117, IV (1) (1916) 539 — венчелистчетата пурпурнорозови. Сла­вянка, Пирин, Средни (с.Бачково, Асеновград, с. Добростан, Пловдивско, с. Триград, Девинско, Смолян) и Западни (Семиза) Родопи.
f. zollikofrii (Kell. et. Stoj.)., Stoj., Stef., Kitan. Фл. Бълг. изд. 4, 1(1966) 512; S. Stribrnyi subsp. Zollikoferii Kell. et Stoj., Изв. Природонауч. инст. II (1929) 270 — венчелистчетата бели. Славянка.


Период на цъфтеж: Цъфти IV—VI, плодоноси VI—VIII


         Разпространение в България: Из скалните пукнатини, на варовик, в планинския пояс. Славянка, Пирин, Средни и Западни Родопи, между 500 и 1600 м надморска височина.       (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: България, Северна Гърция. Балкански ендемит


Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Този вид е включен в "Червена книга на НР България", том I, Растения, БАН, София, (1984) каго рядък, застрашен.

и не е включен във "Червена книга на Република България - електронно издание", (2012)


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)


1. 2. 3. 4.

Saxifraga stribrnyi 1. Saxifraga stribrnyi 2. Saxifraga stribrnyi 3. Saxifraga stribrnyi 4.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.