BGFlora.eu

 

Scabiosa ochroleuca L.

Семейство: Dipsacaceae
Род: Scabiosa L.
Вид: Scabiosa ochroleuca L.
Българско име: Жълтеникава самагризка


Описание:

Тревисти растения, със срещуположни листа. Кошничките с обвивка от листчета; прицветниците люспести; външната чашка с 8 надлъжни бразди или 8 трапчинки, разположени към горния край, и с ципеста якичка, вътрешната чашка с 5 четинки. Венчето петразделно. Периферните цветове по-едри. Листата не са теснолинейни и целокрайни. Външната чашка само с надлъжни, ребра, но без трапчинки към горния си край (рядко с 8 ципести прозорчета). Якичката права; тръбицата без ципести прозорчета. Цветовете жълтеникави. Долните стъблени листа веднъж пересто нарязани или лировидни. Листата с редки космици или голи.

S. ochroleuca L. (Двегодишни до многогодишни растения) — По тревистите места, Разпространено (1 – 2-). VI - IX. (Д, М). Фиг. 1360,
ssp. ochroleuca — Листата обикновено с космици. Четинките на вътрешната; чашка 2 - 3 пъти по-дълги от якичката на външната.
var. ochroleuca—Приосновните листа цели или лировидни. Периферните цветове в кошничката силно уголемени. Четинките на вътрешната чашка кафяви. Разпространено.
var. danubialis (Vel.) Stoj. et Stef. (S. o. L. ssp. d. Vel.) — Приосновните листа перести. Кошничките дребни, със слабо уголемени периферни цветове. Четинките на вътрешната чашка кафяви — f. danubialls (Дунавска равнина) или възчерни f. rhodopaea (Vel.) (S. o. L. ssp. r. Vel.) — Родопите, Пирин, Славянка. Тази форма представлява преход към следващия подвид.
ssp. balcanica (Vel.) Stoj. et Stef. (S. b. Vel., S. o. var. rilaensis Rech. fil.) — -Листата голи. Четинките на вътрешната чашка възчерни, 4 пъти по-дълги от якичката на външната чашка. Във високопланинските ливади на Западна Стара пл., Витоша и Рила.


Период на цъфтеж: Цъфти VI - IX


         Разпространение в България: По тревистите места. Разпространено. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      Общо разпространение:


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10.

Scabiosa ochroleuca 1. Scabiosa ochroleuca 2. Scabiosa ochroleuca 3. Scabiosa ochroleuca 4.

Scabiosa ochroleuca 5. Scabiosa ochroleuca 6. Scabiosa ochroleuca 7. Scabiosa ochroleuca 8.

Scabiosa ochroleuca (ssp balcanica) 9. Scabiosa ochroleuca (ssp balcanica) 10.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.