BGFlora.eu

 

Scleranthus perennis L.

S. perennis L, Sp. PI. ed. 1 (1753) 406; Vel., Fl. Bulg. (1891) 186; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1924) 178 — Обикновена хрущялна

Семейство: Caryophyllaceae Juss.
Род: Scleranthus L.
Вид: Scleranthus perennis L.
Българско име: Обикновена хрущялна


Описание:

Многогодишно растение. Стъблото от основата разклонено на няколко първични полегнали, възходящи или малко или много вдървеняващи се изправени разклонения; последните обикновено многократно вторично разклонени; кръгли, едностранно покрити с къси закривени власинки или възголи, до 20 - 25 см дълги. Листата срещуположни, линейно шиловидни, обикновено по дължината си сдиплени, приседнали, в основата слабо разширени, с бял ципест ресничест ръб, на върха заострени, зелени до сивозелени, голи, 5 - 10 мм дълги, обикновено малко или много равни на междувъзлията или по-къси от тях; последните 6 - 10 мм дълги. Цветовете приседнали, групирани във връхни сбити цимозни съцветия. Прицветните листа шиловидни, свити по дължината си, по ръба ципести, 1/2 до 1/3 от дължината на чашката. Чашката при зрелия плод (3) 3,5 - 4,5 мм дълга, гола или в основата ресничеста; дяловете с 2/3 по-дълги от тръбицата и елиптични, на върха малко или много затъпени, с ясна гръбна зелена жилка и широк бял ципест ръб, при плода изправени или на върха леко подвити навътре, по дължина равни помежду си. Тичинки 10. Плодът ципест. Семената лещовидни, гладки, до 1 см дълги. Хомогамно, ентомофилно, самоопрашващо се.


Период на цъфтеж: Цъфти: V—IX


         Разпространение в България: По сухите тревисти, каменисти и песъчливи места. Разпространено, докъм 1500 м надморска височина (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Европа, Западно Средиземноморие, Кавказ, Югозападна Азия.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: да, лекарствено растение е - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник:  „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1967)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Scleranthus perennis 1. Scleranthus perennis 2. Scleranthus perennis 3. Scleranthus perennis 4.

Scleranthus perennis 5. Scleranthus perennis 6.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.