BGFlora.eu

 

Scrophularia umbrosa Dum.

Scrophularia umbrosa Dum., Fl. Belg. (1827) 37; Richardson, Fl. Eur. Ill (1972) 219;& alata Gilib., Fl. Lith. I (1781) 127; Vel., Fl. Bulg. (1891) 420; Стоян., Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, II (1925) 998; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. II (1929) 149; S. alata Gilib. var. debilis Vel., Fl. Bulg. Suppl. I (1898) 211 — Сенколюбиво живениче

Семейство: Scrophulariaceae Juss.
Род: Scrophularia L.
Вид: Scrophularia umbrosa Dum.
Българско име: Сенколюбиво живениче


Описание:

Многогодишни растения. Коренището вретеновидно, незадебелено. Стъблата изправени, 40— 150 см високи, 5—7 мм в диаметър, единични или в горната си част разклонени, отчасти втвърдяващи се, кухи, четириръбести; ръбовете широко ципести до ципесто кожесто крилати, в основата и нагоре с единични жлези до голи, в горната част предимно голи. Листата цели, 5—8 см дълги, 1,5—3,5 см широки; в прешлени, на крилати до 1 см дълги дръжки или петурите приседнали, удължено елиптични, ланцетни до тясно яйцевидни, по ръба равномерно ситно назъбени до напилени; в основата отсечени до клиновидни; от двете страни с редки жлезисти власинки до голи, с анастомозиращо жилкуване. Сьцветията връхни. Прицветниците тревисти, ланцетни, на върха заострени до шиловидно източени, 10 -14 мм дълги, 2 - 4 мм широки, с единични жлези до голи. Цветните дръжки 5 - 15 мм дълги, изправени или дъговидно извити, с единични жлези до голи. Чашката 2,5 - 3,5 мм дълга, широко звънеста; дяловете заоблени до лъжичковидни, по средата с ясен кил, рядко без кил, 1,8 - 2 мм дълги и широки, по ръба светло широко (0,8 - 1 мм) ципести, с единични жлези до голи. Венчето 4,8 - 6,2 мм дълго, в ос­новата тъмночервено, нагоре зеленикаво до зеленикаво кафяво; тръбицата слабо издута до цилиндрична; горната устна двуделна, дяловете заоблени; долната триделна, дяловете по-малки от тези на горната, заоблени, голи. Тичинките жлезисти в горния си край; стаминодият бъбрековиден, двойно- тройно по-широк, отколкото висок. Кутийката 4 - 5 мм дълга, 4,5 - 4,7 мм широка, сферична до широко яйцевидна, с късо заострен връх, гола. Семе­ната елиптични, 0,8 - 1 мм дълги, 0,2 - 0,5 мм широки, грапави, напречно набръчкани, кафяви до тъмнокафяви.


Период на цъфтеж:

Цъфти VI—VII, плодоноси VI—IX.


         Разпространение в България:

По влажни тревисти места, край потоци и реки. Разпространено, от морското равнище докъм 1200 метра надморска височина.


      Общо разпространение: Европа, Западна и Средна Азия.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение.- http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: 

„Флора на Република България”, том Х, БАН, София, 1995

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Scrophularia umbrosa 1. Scrophularia umbrosa 2. Scrophularia umbrosa 3. Scrophularia umbrosa 4.

Scrophularia umbrosa 5. Scrophularia umbrosa 6. Scrophularia umbrosa 7.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.