BGFlora.eu

 

Sideritis montana L.

2645 (3). S. montana L., Sp. PL, ed. 1 (1753) 575; Hayek, Prodr. Ft. Penins. Bale., II (1929) 256; Heywood Fl. Eur., Ill (1972) 143 — Планински миризлив бурен

Семейство: Labiatae Juss. (Lamiaceae)
Род: Sideritis L.
Вид: Sideritis montana L.
Българско име: Планински миризлив бурен

Описание:

Едногодишно растение. Стъблото 10 - 40 см високо, изправено или приповдигащо се от средата или от основата, силно разклонено, по-рядко просто, разсеяно до гъсто мъхесто. Листата 5 - 30 мм дълги и 2 - 8 мм широки, елиптични, продълговато ланцетни или ланцетни, назъбени; долните с къси дръжки, горните почти приседнали, целокрайни или към върха напилени, от двете страни светлозелени, покрити с дълги власинки. Цветните прешлени най-често 6-цветни, раздалечени или сближени в класовидно съцветие. Присъцветниците подобни на листата. Чашката тръбесто звънчевидна, почти двуустна, 6 - 8 мм дълга с 10 изпъкнали жилки; тръбицата покрита с дълги разперени власинки; зъбците яйцевидно ланцетни, 3 - 4 мм дълги, заострени, с 1 - 2 мм дълъг осил, след прецъфтяване повече или по-малко разперени, бодливи. Венчето 5 - 7 мм дълго, по-късо от чашката или почти еднакво дълго с нея, жълто или чернокафяво до черно с жълта долна устна; тръбицата около 3 мм дълга, гола в долната част и влакнеста в горната; горната устна права, плоска или леко изпъкнала, почти целокрайна; долната устна 3-делна с яйцевиден среден дял и много по-дребни странични дялове. Тичинките скрити в тръбицата на венчето, около 1,5 мм дълги. Орехчетата яйцевидни, 3-ръбести, към върха заоблени, гладки, кафяви.

Изменчивост

1  Венчето черно или чериокафяво с жълта долна устна. Рядко до умерено мъхесто влакнести растения ... subsp. montana. Разпространено ............................................................................................................................................................................................... 2
1*  Венчето изцяло жълто. Гъсто влакнести растения . . . subsp. remota (D'Urv.) Heywood, Bot. Jour. Linn., Soc., LXV (1972) 355 et Fl. Eur., Ш (1972) 143; S. montana var. intermedia Stoj., Фл. Бълг., изд. 2 (1933) 856. Славянка (над с. Петрово, Петричко), Пирин (над гр. Гоце Делчев).
2   Най-горните присъцветни листа не са събрани в качулка, тревисти, зелени... var. montana. Разпространено.
2* Най-горните присъцветни листа събрани в качулка, ципести, златистожълти или червеникави . . . var comosa Roch. ар. Benth in DC. Prodr., ХП (1848) 446; Стоян. Стеф., Фл. Бълг., изд. 1, П (1925) 932. Разпространено ...................................................................... 3
3   Присъцветните листа златистожълти . . . f. comosa; S. montana f. xanthocoma Azn., Bull. Soc. Bot. Fr., XLIV (1897) 174; Стоян. Стеф. Китан. Фл. Бълг., изд. 4 (1966) 899. S. montana var. xanthostegia Post., Fl. Palest. (1896) 642; Стоян. Стеф., Фл. Бълг., изд. 1 П (1925) 932. Разпространено.
3*  Присъцветните листа червеникави ....................................................................................... f. erythrocoma Azn. 1. с. Разпространено.

Стопанско значение. Лечебно — в народната медицина отвара от растението се употребява при хемороиди. Счита се отровно за добитъка и особено за конете. Медоносно — дава много нектар и малко прашец.

Период на цъфтеж: Цъфти: V - IX.

Разпространение в България: По сухи каменисти и тревисти места, вторично като плевел в окопни култури, посеви от люцерна, тревни смески и др. в хълмисти и предпланински места. Разпространено докъм 1000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Южна, Централна (южните части) Европа, Средиземноморие, Кавказ, Югозападна Азия.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България, том IX, БАН, София, (1989)”

Сканирани цветни диапозитиви 6 х 6 см

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.