BGFlora.eu

 

Silene conica L.

S. conica L., Sp. PL ed. 1 (1753) 418; Rohrb., Monogr. Silene (1868) 92; F. N. Williams, Journ. Linn. Soc. XXXII (1898) 52; VeL, Fl. Bulg. (1891) 58; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1924) 260; S. conica subsp. conica Chater et Walters, FL Eur. 1(1924) 180 —Коническо плюскавиче

Семейство: Caryophyllaceae Juss.
Род: Silene L.
Вид: Silene conica L.
Българско име: Коническо плюскавиче


Описание:

Едногодишно растение (4) 10 - 35 см високо. Стъблото обикновено единично, неразклонено, изправено, гладко, гъсто покрито с къси прости (понякога в горната част примесени с жлезисти) власинки. Листата линейно ланцетни до линейни, по-рядко тясно ланцетни, на върха заострени, късо влакнести; приосновните 2 - 4 (6) двойки в розетка, 2,5 - 5,5 см дълги и 7 – 9 (13) мм широки; стъбловите 5 - 6 двойки, в основата късо срасли; долните до 5 см дълги и до 9 мм широки, горните по-малки. Съцветието симетричен или несиметричен малоцветен дихазий, със скъсени междувъзлия или цветовете единични. Прицветниците тревисти, яйцевидно ланцетни, с 3 - 5 (7) жилки, просто късо влакнести или понякога примесени с жлезисти власинки, по ръба с дълги къдрави власинки или реснички. Цветовете двуполови или размесени с женски. Чашката ципеста, при цъфтежа цилиндрична, в основата заоблена; при плода конично бутилковидна, в основата силно вдлъбната, 10 - 17 см дълга, до 7,5 - 8 мм широка, влакнеста, понякога жлезиста, с 30 изпъкнали, зелени, успоредни, неанастомозиращи жилки; чашечните зъбци триъгълно шиловидни, малко по-къси от тръбицата, с ципест по края ресничест, понякога жлезист ръб. Венчелистчетата червени до виненочервени; нокътят гол, линейно клиновиден, с три успоредни жилки, в горния край разширен, завършва с два къси, насочени нагоре уховидни израстъка, 10,5 - 12,5 мм дълъг, непревишаващ чашечните зъбци; пластинката тясно обратно сърцевидно клиновидна, 3,5 - 4,5 мм дълга и около 2,5 мм широка, в горния край леко врязана; в основата с коронка от две яйцевидни пластинки, до 3 пъти по-къси от пластинката. Тичинковите дръжки гъсто ресничести; прашниците достигат най-много до върха на коронката. Поленовите зърна с диаметър около 40 μ. Плодникът приседнал, гол. Стълбчета 3. Плодната кутийка яйцевидно конична, приседнала, 7 - 9 мм дълга или около 0,5 мм широка с 6 разперени зъбци, около 1,5 мм дълги и около 0,7 мм широки, с 1,3 - 1,4 широк отвор, в долната част тригнездна. Семената бъбрековидни, светлосиви до бели, 0,9 мм дълги, с мрegесто или брадавичесто скулптирана повърхност.

Изменчивост
subsp. conica. Поне ръбът на чашечните зъбци в долната част с къси жлезисти вла­синки. Приосновните листа гладки, ненакъдрени по края. Семената с брадавичеста повърх­ност. Разпространено.
f. conica. Чашката само по ръба на зъбците с жлезисти власинки. Разпространено,
f. glandulosa Caldesi in Ces. Pass. Gibelli, Comp. Fl. It. (1886) 794. Чашката и горната част на стъблото със смесени прости и жлезисти власинки. Източна Стара планина (Сливен), Знеполски район (Кюстендилско).
subsp. conomaritima D. Jord. et P. Pan. in Addenda; S. subconica Klok. in Котов, Фл. УССР IV (1952) 529, ex p., non Friv. Цялото растение, включително и ръбът на чашечните зъбци, покрито с прости власинки. Приосновните листа накъдрени по ръба. Семената с мре­жесто скулптирана повърхност. Черноморско крайбрежие.


Период на цъфтеж: Цъфти: IV - V


         Разпространение в България:

По песъчливи каменисти места и тревисти места върху бедни почви, предимно край реките, жп. линии, сухи хълмове и понякога като плевел в житни и окопни култури. Разпространено, от морското равнище до 1100 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Северозападна, Централна и Източна Европа, Средиземноморието, Кавказ, Централна и Югозападна Азия.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1967)

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Silene conica 1. Silene conica 2. Silene conica 3. Silene conica 4. Silene conica 5.

Silene conica 6. Silene conica 7. Silene conica 8. Silene conica 9.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.