BGFlora.eu

 

Silene dichotoma Ehrh.

Silene dichotoma Ehrh., Beitr. Naturk. VII (1792) 144; Waldst. et Kit., PL Rar. Hung. 1 (1802) 28, t. 29; Rohrb., Monogr. Silene (1868) 94; F. N. Williams, Joum. Linn. Soc. XXXII (1898) 55; Reichenb., Icon. FL Germ. VI (1844) t. CCLXXX, f. 5071; Vel, Fl. Bulg. (1891) 59; Hayek, Prodr. FL Penins. Balc. I (1924) 260 — Дихотомично плюскавиче

Семейство: Caryophyllaceae Juss.
Род: Silene L.
Вид: Silene dichotoma Ehrh.
Българско име: Дихотомично плюскавиче


Описание:

Едногодишно, влакнесто, 25 - 100 см високо растение. Стъблата единични, рядко няколко, изправени, зелени, гъсто къдраво влакнести, гладки. Листата целокрайни, без хрущялен ръб, отдолу, понякога и отгоре, къдраво влакнести; приосновните ланцетно лопатовидни до елиптично ланцетни, до 11 см дълги, 1,2 - 2,5 мм широки; стъбловите 5 - 9 двойки, ланцетно елиптични или ланцетни, до 12 см дълги, 1,2 - 3,5 см широки; долните на дръжки, горните приседнали. Съцветието връхен дихазий, дяловете развити в 5 - 20-цветни монохазии, до 10 - 28 см дълги. Прицветниците тревисти или ципести, цветовете двуполови или женски със стерилни тичинки, с 2,5 до 3 мм дълги дръжки. Чашката 10 - 14,5 мм дълга, 3,5 - 4 мм широка, ципеста, с почти плоска основа, тръбесто цилиндрична, в долния край слабо стеснена, при плода плътно прилепнала към него, в средата издута, в горния край с пет триъгълни, 2 мм дълги зъбци, с гол, целокраен ципест ръб, с 10 зелени успоредни неанастомозиращи жилки, между жилките гола или с редки къси къдрави или изправени власинки, по жилките с 1 (2) реда прави или леко завити власинки. Венчелистчетата бели; нокътят линейно клиновиден, обикновено с неясни жилки, по-рядко с три ясни успоредни жилки, 8,5 - 11,5 мм дълъг, около 2 мм широк, достигащ височината на зъбците или около 1,5 - 2 мм подаващ се над тях; пластинката до 3/4 двуделна, с обратно яйцевидни лентовидни целокрайни или неправилно назъбени, 7 - 8 мм дълги, около 3,5 мм широки дялове, в основата с колонка от два месести, в горния край със заострени или заоблени дялове. Тичинковите дръжки голи. Плодникът гол. Карпофорът гол, 2 - 2,5 см дълъг. Стълбчетата 3 - 4. Плодната кутийка преди разтварянето цилиндрично тристенна, в основата късо заострена, в горния край по-късо или .по-дълго конична, 4,5 - 9 мм дълга, 3 - 4 мм широка, с 2,5 - 3 мм широк отвор, до основата на зъбците тригнездна. Семената бъбрековидни, сивокафяви, 1,5 - 1,6 мм дълги, брадавичести; брадавичките заострени, с черни върхове

Забележка. S. dichotoma е силно полиморфен вид. Вариации се наблюдават в размерите на листата, в характера на овласяването, в размерите и овласяването на чашката, формата и положението на плодната кутийка, съотношението на последната с чашката, размерите на семената и др. Най-често средноевропейските форми и формите от северната част на Балканския полуостров биват обединявани в subsp. dichotoma, а формите от средната н южната част на Балканския полуостров и Югозападна Азия биват отнасяни към subsp. racemosa (Otth) Hayek (1924). У нас видът е представен от няколко форми, които растат при различни екологични условия и морфологически повече или по-малко се различават една от друга. Една от тези форми е описана от Средните Родопи като S. racemosa subsp. rumelica Porm. (Form., 1896). Друга характерна форма, която се среща масово по крайбрежните скали между Созопол и Резово, морфологически не се различава от планинския кавказки вид S. talyschensis Schischk. (Schischk., 1920 - 22), но както тази форма, така и цялото вътревидово таксономично разнообразие на S. dichotoma се нуждаят от допълнителни проучвания.
За България от Grisebach (1843) и Hayek (1924), най-вероятно погрешно, се посочва и гръцкото растение S dichotoma subsp. racemosa var. sibthorpiana (Reichenb.) Hayek, което се отличава от останалите форми на вида по това, че коронката на венчето е редуцирана до две малки брадавички.


Период на цъфтеж: Цъфти: V - VI.


         Разпространение в България:
По тревисти и каменисти места. Разпространено из цялата страна до 700 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Централна (централната и източната част) и Югоизточна Европа (Балкански полуостров), Кавказ, Югозападна Азия.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник:  „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1967)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Silene dichotoma 1. Silene dichotoma 2. Silene dichotoma 3. Silene dichotoma 4.

Silene dichotoma 5. Silene dichotoma 6. Silene dichotoma 7. Silene dichotoma 8.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.