BGFlora.eu

 

Silene roemeri Friv.

Silene roemeri Friv., Flora XIX (1836) 439; Boiss., Fl. Or. I (1868) 607; Rohrb., Monogr. Silene (1868) 198; Hayek, Prodr. FL Peoins. Bale. I (1924) 278; Chater. et Walters, FL Eur. I (1964) 166; 5. congesta Griseb., Spic. FL Rum. Bithyn. I (1843)175, поп Cucubalus congestus Willd.; S. sendtneri auct. Vel., FL Bulg. (1891) ,60, поп Boiss.— Рьомерово плюскавиче

Семейство: Caryophyllaceae Juss.
Род: Silene L.
Вид: Silene roemeri Friv.
Българско име: Рьомерово плюскавиче


Описание:

Многогодишно, двудомно (по изключение еднодошю) 15 - 45 см високо растение, с пълзящо, на горния край силно разклонено подземно стъбло. Стъблата единични или няколко, в долната част късо влакнести, в горната четинести, без жлезисто лепливи пръстени. Листата целокрайни, късо влакнести; приосновните обратно ланцетно лопатовидни, на върха късо заострени, в основата стеснени, с дълга дръжка, до 10 см дълги и до 2 см широки; стъбловите 4 - 6 двойки, долните 1 - 2 двойки подобни на приосновните, горните по-малки, ланцетно линейни до линейни, с къси дръжки или приседнали, в основата си необгръщащи стъблото. Съцветието ботрично, с разклонения до II (III) порядък, до 16 см дълго, с 4 - 7 разклонения по централната ос и с до 3 по долните странични, в пазвите на разклоненията се развиват и добавни клонки. Прицветниците ципести, голи, по ръба дълго ресничести. Цветовете еднополови, женските със стерилни тичинки, мъжките със стерилни плодници, върху къси дебели, влакнести дръжки. Чашката звънеста, в основата отрязана, на върха с 5 зъбци, с неясни жилки, при мъжките цветове 3,5 - 4 мм дълга, при женските 3,2 - 4 мм дълга. Чашечните зъбци яйцевидни до полукръгли или широко триъгълни, на горния край заоблени, рядко късо заострени, с широк ципест ръб в основата с широки странични израстъци, взаимно припокриващи се. Венчелистчетата бели, нокътят клиновиден, гъсто влакнест, непосредствено преминаваш е пластинката, 2,5 - 3,5 мм дълъг; пластинката около 3 мм дълга, в основата по-широка от 1 мм, целокрайна, назъбена или до 1/3 от дължината врязана или изрязана, в основата с коронка от две заоблени брадавички или без такава. Тичинковите дръжки на мъжките цветове в основата с дълги реснички, в останалата част голи. Плодникът гол. Сгьлбчетата 3 (4). Плодната кутийка яйцевидно елипсовидна, около 5 мм дълга, 3 - 3,5 мм широка, с 6(8) разперени зъбци, с около 1,5 мм широк отвор, в долната част тригнездна. Карпофорът  до 1 мм дълъг, гъсто влакнест. Семената тъмнокафяви, сплеснато бъбрековидни, 0,9 - 1,1 мм дълги, по страните мрежести, по гърба брадавичести. Брадавичките с широки заоблени върхове.

Изменчивост
1. Цветните дръжки равни на дължината на чашката. Пластинката на венчето целокрайна. . . subsp. sendtneri (Boiss.) D. Jord. et P..... Pan., st. n. f S. sendtneri Boiss., Fl. Or. 1(1867) 608; Rohrb., op. c. 199; F. N. Williams, Journ. Linn. Soc. XXXII (1896)155; Hayek, 1. c.; Chater et Walters, 1. c. Западна Стара планина (Берксвско), Знеполския район (Трънско, Кървави камък, Брезник).
1* Цветните дръжки по-къси от чашката. Пластинката на венчето врязана или изрязана до 1/3 от дължината ù .................................. 2
2. Всички междувъзлия на главната ос на съцветието силно скъсени. Съцветието гъста гла­вичка, до 3 см дълга и около 2 см............ широка. Пластинката на около 1/3 от дължината си триъгълно изрязана, ............................. subsp. roemeri. Средна Стара планина, Витоша, Рила, Пирин и Западните Родопи.
2* Долните 1 - 2 междувъзлия на главната ос на съцеетието удължени в рехав грозд, 7 - 15 см дълъг. Пластинката на венчето........... линейно врязана на около 1/4 от дължината ù ............ supsp. balcanica Form., Verh. Nat. Ver. Brunn XXXVI (1892) 98. Софийския район, Витоша, Рила, Струмската долина, Западните и Средните Родопи, Средна гора.
var. balcanica. Долните клонки на съцветието със силно скъсени междувъзлия. Цветовете събрани прешленовидно около главната ос. Разпространено.
var. polycephala D. Jord. et P. Pan. in Addenda. Долните клонки на съцветието с удължени междувъзлия. Цветовете събрани в........... главички по върховете на съцветието и разклоненията му. Рила, Лозенска планина, Плана.


Период на цъфтеж: Цъфти: VI—VIII (IX).


         Разпространение в България:

По тревисти места, ливади, пасиша и храсталаците в субалпийския пояс. Западна и Средна Стара планина, Знеполския район, Софийския район, Витошкия район, Западните гранични планини (Осоговска планина), Пирин, Рила, Средна гора, Западните и Средните Родопи, между 300 и 2650 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Югославия, Гърция, Албания. Балкански ендемит.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник:  „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1967)

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Silene roemeri 1. Silene roemeri 2. Silene roemeri 3. Silene roemeri 4. Silene roemeri 5. Silene roemeri 6. Silene roemeri 7.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.