BGFlora.eu

 

Solanum luteum Mill.

Solanum luteam Mill., Gar. Diet., ed. 8 (1768) 3; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., II (1929) 101; Hawkes, Edmonds, Fl. Eur., Ill (1972) 197; S. nigrum var. villosum L., Sp. PL, ed. 1(1753) 196; Стоян., Стеф., Китан., Фл. Бълг., изд. 4, II (1967) 942; S. nigrum var. villosum (Lam.) Stoj. et Stef., Фл. Бълг., изд. 1, II (1925) 980; S. villosum Lam., Tabl. Encycl., II (1798) 18 — Жълто кучешко грозде

Семейство: Solanaceae Juss. 
Род: Solanum L.
Вид: Solanum luteum Mill.
Българско име: Жълто кучешко грозде


Описание:

Едногодишни растения. Стъблата 15 - 50 см високи, 1,5 - 3,5 мм в диаметър, изправени, разклонени в горната част, по-рядко от основата или прости, изцяло и разклоненията с тънки закръглени, без зъбци ребра, зелени, рядко в долната част бледо­виолетово гъсто до разсеяно покрити с разперени, къси прости и дълги жлезисти власинки. Листата на 0,5 - 2,5 см дълги, разсеяно, разперено просто влакнести дръжки; петурите 1,5 - 6,5 (-7) см дълги, 1,0 - 4,5 см широки, яйцевидно ланцетни, широко яйцевидни или ромбично яйцевидни, закръглени до клиновидни в основата, низбягащи едва до 1/3 от основата на дръжката, късо заострени, по-рядко тъпи на върха, целокрайни до плитко изрязано назъбени, гъсто до разсеяно разперено влакнести по двете повърхности, по-рядко с разперени власинки само по жилките, Съцветията сенниковидни с 3 - 5 (7) цвята, единични, разположени извън пазвите на листата; съцветната ос 5 - 20 мм дълга, гъсто разперено просто и жлезисто влакнеста, при зрелите плодове от основата охлювидно завита. Цветните дръжки равни или по-дълги от съцветната ос, гъсто разперено късо влакнести с единични дълги жлезисти власинки. Чашката 1,2 - 2,5 мм дълга, разсеяно разперено влакнеста, понякога с единични жлезисти власинки; дяловете равни до 1,5 пъти по-дълги от тръбицата, продълговати или яйцевидно триъгълни; при зрелия плод слабо разрастващи се, извити навън или прилегнали към долната част на плода. Венчето 9 - 17 мм в диаметър, 3,5 - 5 пъти по-дълго от чашката, бяло;  дяловете ланцетно триъгълни, разсеяно до гъсто влакнести по ръба. Прашниците 1,5 - 2,5 мм дълги жълти. Плодът 6 - 11 мм в диаметър, кръгъл до продълговато яйцевиден, обикновено по-широк, отколкото дълъг, бледожълт до оранжев. Семената 1,4 - 1,8 мм дълги, 1,2 - 1,3 мм широки, почти бъбрековидни, в основата леко из­точени, бледожълти до жълти, по-рядко бели, с повече или по-малко плитки ямички по повърхността.


Период на цъфтеж: Цъфти: VI - IX, плодоноси: VII - X.


         Разпространение в България:

По буренливи и рудерализирани места, край пътища, населени места, слогове на ниви, жп линии, често в посеви, лозя и овощни градини. Разпро­странено, от морското равнище докъм 1000 м надморска  височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Средна и Югоизточна Европа, Сре­диземноморие, Югозападна Азия, Кавказ.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на НР България”, том IX, БАН, София, (1989)

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

Solanum luteum 1. Solanum luteum 2. Solanum luteum 3. Solanum luteum 4. Solanum luteum 5.

Solanum luteum 6. Solanum luteum 7. Solanum luteum 8. Solanum luteum 9.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.