BG Flora.eu

Symphytum  bulbosum Schim.

S. bulbosum Schim., Flora (Regensb.), VIII (1825) 17; Boiss., Fl. Or., IV (1875) 176; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., II (1928) 56; Paw}., Fl. Eur., Ill (1972) 105 — Горско зарасличе

Семейство:  BORAGINACEAE   JUSS.  -  ГРАПАВОЛИСТНИ 

Род: SYMPHYTUM L.  -  ЗАРАСЛИЧЕ, ЧЕРЕН ОМАН   

Вид:  Symphytum  bulbosum  Schim.  

Българско име:  Горско зарасличе

Описание:

Многогодишни растения. Коренището пълзящо, с почти закръглени грудки. Стъблото 15—40 (50) см високо, просто или слабо разклонено, гъсто четинесто влакнесто от къси власинки и обърнати или разперени четинки. Стъбловите листа 3—15 см дълги, 1—7 см широки, яйцевидни до елиптично ланцетни, долните постепенно или изведнъж стеснени в дълга четинеста дръжка, най-горните приседнали, слабо низбягващи, всички отгоре гъсто четинесто влакнести, отдолу късо влакнесто и дълго разперено четинести. Съцветията малоцветни, рехави. Цветните дръжки гъсто четинесто влакнести. Чашката 5—7 мм дълга, четинесто влакнеста, почти до основата разделена, дяловете ланцетни. Венчето (7) 8—10 (12) мм дълго, жълто, с прави венечни дялове; венечните придатъци стърчащи от тръбицата, езичести, по ръба ресничести, ресничките почти толкова дълги, колкото широки. Тичинковите дръжки по-дълги от прашниците или равни на тях; прашниците продълговати, 2,5—4,0 мм дълги. Стълбчето стърчащо от венчето. Орехчетата 3—4 мм дълги, брадавичести, тъмнокафяви.  

Период на цъфтеж: 

Цъфти  IV—V, плодоноси  VI— VII. 

Разпространение в България: 

Из сенчести, влажни места в горите и храсталаците, в равнините, предпланините и планините. Разпространено, от морското равнище докъм 1800 м надморска  височина.

Конспект на висшата флора на България = conspectus&gs_l= Zlc  

Общо разпространение: 

Южна Европа (източно от о-в Корсика). 

Защитен статус: 

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38;  Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение:

не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: 

„Флора на НР България”, том IX, БАН, София, (1989)  

1.   2.   3.   4.

Symphytum bulbosum 1.    Symphytum bulbosum 2.

Symphytum bulbosum 3.    Symphytum bulbosum 4.

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.