BG Flora.eu

Symphytum  officinale L.

Семейство:  BORAGINACEAE   JUSS.  -  ГРАПАВОЛИСТНИ 

Род:  SYMPHYTUM L.  -  ЗАРАСЛИЧЕ, ЧЕРЕН ОМАН   

Вид:  Symphytum  officinale  L. 

Българско име:  Черен оман

Описание:

Многогодишни растения. Коренището късо, с дълги, дебели корени. Стъблото (15) 50—100 см високо, право, обикновено просто, в горната си част разклонено, гъсто четинесто влакнесто, ръбесто, по ръбовете с извити надолу четинки. Листата 5— 25 см дълги, 1—8 см широки, яйцевидно ланцетни до ланцетни, заострени; долните в основата закръглени, с дълги, тясно крилати, четинесто влакнести дръжки; горните в основата клиновидни или закръглено клиновидни, силно низбягващи, приседнали; всички по ръба често вълновидни, отгоре прилегнало четинести, отдолу почти голи или разпръснато влакнести, по жилките с дълги бели четинки. Съцветията многоцветни, рехави Цветните дръжки четинести. Чашката 6—13 мм дълга, четинеста, четинките често дъговидно завити, до 3/4 от дължината си, разделена, дяловете ланцетни, .удължено заострени. Венчето 12—18 мм дълго, розово, виолетово или бяло, тръбицата два пъти по-дълга от чашката, дяловете  широко триъгълни, къси, прави или завити; венечните придатъци скрити в тръбицата, широко триъгълно ланцетни, по ръба гъсто ресничести, ресничките в долната част късо цилиндрично конични, в горната по-дребни. Тичинковите дръжки по-къси от прашниците, последните продълговати, 3,5—4,0 мм дълги. Стълбчето стърчащо от венчето или скрито в него. Орехчетата 4—5 мм дълги, яйцевидни, полуизвити, гладки, блестящи.

Период на цъфтеж: 

Цъфти IV— X, плодоноси  VII—XI. 

Разпространение в България: 

Из влажни и храсталачни места край реки, в равнините, предпланините и планините. Разпространен, от морското равнище докъм 1500 м надморска  височина. Конспект на висшата флора на България = conspectus&gs_l= Zlc

Общо разпространение: 

Европа (без крайните южни и северни части), Кавказ, Средна Азия.

Защитен статус: 

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38;  Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение:

лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  

„Флора на НР България”, том IX, БАН, София, (1989)   

   1.

Symphytum officinale 1.

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.