BG Flora.eu

Symphytum  ottomanum Friv.  

Symphytum ottomanum Friv., Flora (Regensb.), XIX (1836) 439; Boiss., Fl. Or., IV (1875) 176; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., II (1928) 57; Pawl., Fl. Eur., Ill (1972) 105 — Турско зарасличе

Семейство:  BORAGINACEAE   JUSS. 

Род:  SYMPHYTUM L.

Вид:  Symphytum  ottomanum  Friv. 

Българско име:   Турско зарасличе

Описание:

Многогодишни растения. Коренището вретеновидно. Стъблото 15—60 (70) см високо, право, разклонено, ръбесто, четинесто, с разперени или обърнати надолу четинки. Листата 1,5—13,0 см дълги, 1—7 см широки, яйцевидни или яйцевидно ланцетни, в основата закръглени или клиновидни; долните с дълги дръжки; горните приседнали и слабо низбягващи; всички отгоре късо, гъсто четинести и раз­пръснато прилегнало четинести, отдолу с къси и по жилките с дълги четинки. Съцветията многоцветни, рехави. Цветните дръжки късо, гъсто и дълго раз­перено четинести. Чашката 3—6 мм дълга, с къси, гъсти и дълги разперени, разпръснати четинки, разрастваща се при плода, повече от половината разде­лена, дяловете ланцетни. Венчето 5—7 мм дълго, светложълто, тръбесто, с прави дялове; венечните придатъци стърчащи от тръбицата, линейно лан­цетни, заострени, по ръба ресничести, ресничките толкова дълги, колкото ши­роки. Тичинковите дръжки по-къси или равни на прашниците, последните продълговати, 2,0—2,5 мм дълги. Стълбчето стърчащо от венчето, по-дълго от венечните придатъци. Орехчетата 3—4 мм дълги, дребно брадавичести, чернокафяви.


Период на цъфтеж:Цъфти  IV—VIII, плодоноси  VI—IX.


         Разпространение в България:

Из ливади, влажни, храсталачни, сенчести и гористи често на рудерализирани места в равнините, предпланините и планините. Разпространено, от мор­ското равнище докъм 2000 м надморска височина.


Общо разпространение:

Югоизточна Европа (Балкански полуостров), Югозападна Азия (ендемично находище в Баликезир).


Защитен статус: 

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие. 

Лекарствено растение:

лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: 

„Флора на НР България”, том IX, БАН, София, (1989)

 

1.                2.                3.

Symphytum ottomanum 1.    Symphytum ottomanum 2.    Symphytum ottomanum 3.

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.