BG Flora.eu

Symphytum  tuberosum  L.

Symphytum tuberosum L., Sp. PI., ed. 1 (1753) 136; Boiss., Fl. Or., IV (1875) 175; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., II (1928) 56; Pawl., Fl.. Eur., Ill (1972) 104 — Грудесто зарасличе

Семейство:  BORAGINACEAE   JUSS.  -  ГРАПАВОЛИСТНИ 

Род:  SYMPHYTUM L.  -  ЗАРАСЛИЧЕ, ЧЕРЕН ОМАН 

Вид:  Symphytum  tuberosum  L. 

Българско име:  Грудесто зарасличе

Описание: 

Многогодишни растения. Коренището пълзящо c редуващи се дебели грудковидни задебеления и незадебелени части. Стъблото (10) 15—50 (60) см високо, право или слабо разклонено, ръбесто, късо гъсто влакнесто и дълго разпръснато четинесто. Приосновните листа с дълги дръжки, загиващи по време на цъфтеж. Стьблови­те листа обикновено 3—12 на брой, 1—:14 см дълги, 1,5—6,0 см широки, елип­тични, яйцевидно елиптични или ланцетни, долните постепенно стеснени в дълги дръжки, горните приседнали, късо и тясно низбягващи, отгоре с къси, гъсти власинки и разпръснати дълги прилегнали четинки, отдолу гъсто чети­нести. Съцветието с 4—16 (—40) цвята, рехаво. Цветните дръжки гъсто чети­несто влакнести. Чашката 5—9 мм дълга, четинеста, почти до основата разде­лена, дяловете линейно ланцетни. Венчето 10—18 мм дълго, светложълто, дяловете завити; венечните придатъци скрити в тръбицата, триъгълно лан­цетни, по ръба гъсто ресничести, долните реснички не повече от 1,5 пъти по-дълги, отколкото широки, горните много малки. Тичинковите дръжки в осно­вата разширени, по-къси от прашниците, последните 3—4 мм дълги. Стълбчето стърчащо от венчето. Орехчетата кълбовидно яйцевидни, черни, дребно брадавичести, полуизвити.

Изменчивост

Subsp. tuberosum. Стьбловите листа обикновено 6—12 на брой. Съцветието с 8—16 (—40) цвята. У нас не се среща.

Subsp. nodosum (Schur) Soo, Acta Geobot. Hung., IV (1941) 192; Pawl., Fl. Eur., Ill (1972) 104; S. nodosum Schur, Enum. PI. Transs. (1866)

Период на цъфтеж:

Цъфти  IV—VII, плодоноси  VII—IX.

Разпространение в България: 

Из гористи и храсталачни влажни места в равнините, предпланините и планините. Разпространено от морското равнище

докъм 2200 м надморска височина.  Конспект на висшата флора на България = conspectus&gs_l= Zlc  

Общо разпространение: 

Западна, Централна и Южна Европа, Югозападна Азия (Мала Азия)

Защитен статус:

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38;  Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: 

не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096    

Източник: 

„Флора на НР България”, том IX, БАН, София, (1989) 

  1.              2.              3.

Symphytum tuberosom 1.   Symphytum tuberosum 2.    Symphytum tuberosum 3.

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.