BGFlora.eu

 

Verbascum blattaria L.

Verbascum blattaria L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 178; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. II (1929) 130; Murb., Lunds Univ. Arsskr. nov. ser. XXIX, 2 (1933) 560; Fergus., Fl. Eur. Ill (1972) 208; Hub.-Mor., Fl. Turkey VI (1978) 491; V repandum Willd., Enum. PI. Horti Berol. I (1809) 225; Vel., Fl. Bulg. (1891) 411  -  Обикновен лопен

Семейство: Scrophulariaceae Juss.
Род: Verbascum L.
Вид: Verbascum blattaria L.
Българско име: Обикновен лопен
Описание:

Едногодишно или двугодишно. Растението зелено, покрито c жлезисти власинки. Стъблото изправено, 30 - 120 см високо, в долната част цилиндрично, в горната наребрено, най-често неразклонено, по-рядко във връхната част разклонено с няколко дъговидно извити нагоре клонки. Приосновните листа 6 - 10 см дълги, 4 - 6 см широки, удължени, тъпи, приседнали или с къси дръжки, назъбени до пересто наделени, често вълновидно нагънати. Долните стъблови листа приседнали, подобни на приосновните; горните удължено ланцетни до овално триъгълни, островърхи, в основата сърцевидни, полу стъблообхващащи, назъбени. Цветовете разположени поединично, образуващи грозд. Прицветниците 7 - 22 мм дълги, овално ланцетни, островърхи, ситно назъбени, по-къси от цветните дръжки, без странични прицветничета. Цветните дръжки 5 - 25 мм дълги, 2 - 5 пъти по-дълги от чашката. Чашката 4 - 8 мм дълга, до основата разделена; дяловете тясно копиевидни, остри. Венчето 25 - 40 мм в диаметър, жълто до почти бяло, без светли точки, отвън покрито със жлезисти власинки, отвътре голо; в основата си горните дялове с тъмни петна и виолетови папили. Тичинките 5; дръжките покрити с виолетови папили; долните 2 по-дълги, дебели, голи в горната третина; горните 3 изцяло покрити с папили, средната горна значително по-къса; прашниците нееднакви; на долните 2 тичинки удължени, низбягващи по тичинковите дръжки; на горните 2 бъбрековидни; на късата тичинка прашникът кълбовиден. Стълбчето около 10 мм дълго, в основата с жлезисти власинки, завършващо със широко яйцевидно близалце. Кутийката сферична, 5 - 8 мм в диаметър, жлезисто влакнеста, до 2 пъти по-дълга от чашката. Семената около 0,8 мм дълги, конично призматични, с по 4 - 6 ямички в надлъжни редици.

Изменчивост:
1 Цветните дръжки 3—5 пъти по-дълги от чашката          2
1*        Цветните дръжки до 2 пъти по-дълги от чашката           3
2 Неразклонено растение       var. blattaria. Разпространено.
2*        Разклонено растение  var. blattariiorme (Griseb.) Hal.,Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien XLVIII (1898) 146; V. blattariforme Griseb., Spicil. Fl. Rum. Bith. II (1844) 41; V. repandum auct. Griseb., 1. c. Дунавска равнина (Ломско, Оряховско) и Тракийска низина (Харманлийско).
3    Венчето 25—30 мм в диаметър           var. brevipedicilatum Hal., Oster. Bot. Zeitschr. XLII (1892) 419. Черноморско крайбрежие (Варна, Аладжа манастир).
3*  Венчето 40 мм в диаметър        var. megalantha Stef., Изв. Бот. инст. XVI (1966) 228.
Черноморско крайбрежие (Приморско), Знеполски район (Трънско).

Забележка. Към вида се отнасят и съобщените за страната: V. blattaria х erenatifolium Vel., Fl.. Bulg. (1941) 401. Тракийска низина (Садово); V. blattaria х nigrum L.; V intermedium Rupr. in Bercht. et Pfund, Monogr. Gen. Verb. (1840) 54. Наподобяват: V blattaria  -  по едро назъбените и c клиновидна основа приосновни листа без разклонени власинки; поединично разположените цветове, само в основата на съцветието по два цвята на тънка дръжка; V. nigrum  -  по наличието на дръжка на приосновните листа; виолетовите папили по тичинковите дръжки. Тракийска низина (Садово). 


Период на цъфтеж: Цъфти VI—VII, плодоноси VII—X.


         Разпространение в България:

По сухи тревисти и запустели места всред бурени, в храсталаци край пътища и по изкопи, рудерално, в низини и планини, от морското равнище докъм 1000 м надморска височина.


      Общо разпространение:

Европа (без Скандинавския полуос­тров, Финландия, Прибалтика), Централна и Югозападна Азия, Западно Сре­диземноморие.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: ге е лекарствено растение в България. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на Република България”, том Х, БАН, София, (1995)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11.

Verbascum blattaria 1. Verbascum blattaria 2. Verbascum blattaria 3. Verbascum blattaria 4.

Verbascum blattaria 5. Verbascum blattaria 6. Verbascum blattaria 7. Verbascum blattaria 8.

Verbascum blattaria 9. Verbascum blattaria 10. Verbascum blattaria 11.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.