BG Flora.eu

Verbascum davidovii Murb.

Семейство: Scrophulariaceae  = Живеничеви

Род: Verbascum L. =  Лопен

Вид: Verbascum davidovii  Murb.

Българско име: Давидов лопен

Описание:

Двегодишно тревисто растение. Стъблото е високо до 50— 80 cm, в горната част е с черни жлезисти власинки. Приосновните листа са обратнояйцевидни. Цветовете са събрани на групи по 2—4. Чашката е с черни жлезисти власинки. Венчето е златисто-жълто, отвън с редки разклонени власинки и черни жлезисти власинки. Плодът е сферична до широко елипсовидно-яйцевидна кутийка.

Описан е от S. Murbeck през 1933 г. по материали, събрани от българския ботаник Б.Давидов. Близък е с гръцкия вид V. epixanthinum Boiss. et Heldr. и югославския, разпространен в Шар планина, V. scardicola Bornm

Период на цъфтеж: Цъфти през юни—юли, семената узряват през юли—септември.

Разпространение в България: Български ендемит. Разпространен е в Пирин (долината на р. Бъндерица, Разложки Суходол, по варовития гребен между върховете Баюви дупки, Каменитица и Малък Казан). Расте по планински поляни, каменисти и тревисти места в редки гори от черна мура на варовити терени върху тъмноцветни планинско - горски или планинско - ливадни почви. Среща се сравнително рядко с единични екземпляри в горския и субалпийския пояс между 1300 и 2100 т надморска  височина.

Общо разпространение: български  ендемит

Защитен статус:

      Видът не е защитен от Закона за Биологичното разнообразие, Приложение №3 към член 38.Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

      Включен е в ״Червена книга на HP България. том 1.", БАН, КОПС, (1984) в категорията застрашен и в ״Списък на редките, застрашените и ендемичните растения в Европа" в категорията рядък.

Източник:

„Атлас на ендемичните растения в България”, БАН, (1992)

   1.         2.  

Verbascum davidoffii 1  Verbascum davidoffii 2

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.