BG Flora.eu

Verbascum phlomoides L.

    Verbascum phlomoides L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 1194; Vel., Fl. Bulg. (1891) 406; Hayek, Pro4r. Fl. Penins. Balc. II (1929) 109; Murb., Lunds Univ.

      Arsskr. nov. ser. XXIX, 2 (1933) 51; Fergus., Fl. Eur. Ill (1972) 210, p.p.; Hub.-Мог., Fl. Turkey VI (1978) 514; V australe Schrad., Mon. Verb. I (1813) 28 — Лечебен лопен

Семейство: Scrophulariaceae (Живеничеви)   

Род:  Verbascum L — Лопен, овча опашка

Вид:  Verbascum phlomoides L

Българско име:  Лечебен лопен 

Описание: 

Двугодишни растения покрити с неизтриващи се жълтеникави, къси, разклонени, многоклетъчни власинки. Стъблото изправено, 50—120 см високо. Приосновните листа с 5—15 см дълги дръжки; петурите 10—30 (45) см дълги, 5—15 см широки, елиптични, тъпи, при основата клиновидни или закръглени, едро, тъпо назъбени, понякога пересто наделени. Стъбловите листа с по-къси дръжки до приседнали, относително по-широки; долните с къси дръжки или приседнали, яйцевидно продълговати, изведнъж заострени, назъбени; горните широки яйцевидни или широко сърцевидни, дълго заострени, назъбени, приседнали, в основата с ушички, късо низбягващи по стъблото, по-рядко с широки увиснали крила. Цветовете по 2—9 в дихазии, образуващи неразклонени понякога в основата прекъснати съцветия. Прицветниците 9—15 мм дълги, широко яйцевидни или яйцевидно триъгълни, късо заострени, равни или малко по-дълги от цветовете. Дръжките на първите цветове равни или незначително по-дълги от прицветничетата. Цветните дръжки 3—15 мм дълги, равни на чашката или по-къси. Венчето жълто. Чашката 5—10 (12) мм дълга; дяловете яйцевидно ланцетни, късо островърхи, с изпъкнала средна жилка, отвън жлезисти. Венчето 35—55 мм в диаметър. Тичинковите дръжки оранжеви; горните 3 с дълги жълти папили. Двата долни прашника 3,7—5,2 мм дълги. Стълбчето 9—15 мм дълго, завършващо с лопатовидно близалце. Кутийката 5 мм дълга, широко овална до яйцевидна. Семената около 0,8 мм дълги, конично призматични, с по 4—5 ямички във всяка надлъжна редица.

Период на цъфтеж

Цъфти. VI—X, плодоноси VII—XI. 

Разпространение в България: 

По сухи, тревисти, каменливи и храсталачни места, необработени терени и край пътища в низини и планини, от морското равнище докъм 2000 м надморска  височина

Общо разпространение:

 Средна и Южна Европа, Кавказ.  

Защитен статус: 

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие. 

Лекарствено растение:

лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:

„Флора на НР България”, том IX, БАН, София, (1989)

                       1.   2.   3.   4.

       Verbascum phlomoides 1.     Verbascum phlomoides 2.

       Verbascum phlomoides 3.      Verbascum phlomoides 4.

 

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.