BGFlora.eu

 

Vicia cracca L.

4—7 група. V. cracca. Многогодишни растения. Стъблото до 200,0 см високо. Листата чифтоперести, на върха с мустаче. Листчетата 5 - 20 двойки. Прилистниците целокрайни. Цветовете 8 - 40 в гроздовидни съцветия, по-дълги от пазвения лист. Чашковите зъбци нееднакви. Венчето 8,0 - 18,0 мм дълго. Пластинката на флагчето равна или по-дълга от нокътя. Бобът гол, с 4 - 8 семена.

Забележка. V. cracca, V. tenuifolia, V. incana и V. dalmatica образуват силно полиморфна група с ненапълно изяснени таксономични взаимоотношения. Главни отличителни белези са баграта на флагчето и съотношението на пластинката към нокътя на същото (conf. Ball, 1968; Roussi, Ann. Bot. Fenn. 10. 1973).

1   Венчето 8,0 - 12,0 мм дълго, виолетово или синьовиолетово до бяло. Пластинката на флагчето почти равна на нокътя ……… 2
1* Венчето (10,0) 12,0 - 18,0 мм дълго, пурпурно, синкавопурпурно или синкаворозово. Пластинката на флагчето по-дълга от нокътя ………...................................................................................................................................………………………………………... 3
2  Стъблото голо или с прилегнали власинки. Долните зъбци на чашката повече или по-малко равни на тръбицата ………………....................................................................................................................………………... Птича глушина — V. cracca L.
2* Стъблото гъсто разперено влакнесто. Долните зъбци до 1,5 пъти по-дълги от тръбицата ....................................................................................................................................................... 5. Жерардова глушина — V. incana Gouan
3   Листчетата 2,0 - 6,0 мм широки, линейно ланцетни …........................................... …. 6. Тяснолистна глушина — V. tenuifolia Roth
3* Листчетата 1,0—2,0 (2,5) мм широки, линейни до нишковидни …….......................….. 7. Елегантна глушина — V. dalmatica Kern.

1848 (4). V, cracca L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 735; Ball, Fl. Eur. II (1968) 131; V. cracca subsp. vulgaris Gaud., Fl. Helv. IV (1829) 505; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1926) 805 — Птича глушина

Семейство: Leguminose Juss. (Fabaceae)
Род: Vicia L.
Вид: Vicia cracca L.
Българско име: Птича глушина

Описание:

:Многогодишни растения. Стъблото 30,0 - 150,0 (200,0) см високо, изправено или възходящо, катерливо, просто или разклонено, многоъгълно, с надлъжни ребра, 2,0 - 3,0 мм дебело, голо или прилегнало късо влакнесто. Листата чифтоперести, на върха с дълго разклонено мустаче. Листчетата (5) 10 - 12 (20) двойки, 5,0 - 30,0 мм дълги и 1,0 - 6,0 мм широки, на 0,5 - 1,0 мм дълги влакнести дръжчици, линейни до продълговато яйцевидни, на върха притъпени, късо островърхи или заострени, зелени, отгоре голи, разсеяно до гъсто прилегнало влакнести, отдолу повече или по-малко гъсто влакнести, целокрайни. Прилистниците 5,0 - 8,0 (10,0) мм дълги, еднакви, обикновено двуделни или цели, по-рядко триделни, удължено ланцетни до линейни, без тъмно петно, целокрайни, влакнести до възголи. Цветовете 10 - 30 в гъсти, гроздовидни съцветия, прикрепени в пазвите на листата, разположени във връхната част на стъблото, по-дълги от пазвения лист, съцветните оси влакнести. Цветните дръжки 1,0 - 2,0 (3,0) мм дълги, прилегнало влакнести до възголи. Чашката 5,0 - 7,0 мм дълга, звънеста, в основата почти правилна или слабо асиметрично подута, прилегнало влакнеста до възгола, повече или по-малко до средата двуустна; зъбците нееднакви, горните широко триъгълни, по-къси от тръбицата, долните триъгълно шиловидни, повече или по-малко равни на тръбицата. Венчето 8,0 - 12,0 мм дълго. Флагчето 5,0 - 7,0 мм широко, елиптично яйцевидно, в средата силно стеснено с къс широк нокът, пластинката много по-дълга от нокътя, в цвят подвито нагоре, на върха дълбоко врязано, по-дълго от крилцата и ладийката, виолетово или синьо-виолетово, голо.. Крилцата удължено елиптично лопатовидни, в основата с едър продълговат придатък, стеснени в тънки дълги нокти, по-дълги от ладийката, виолетови до бледосини, голи. Ладийката яйцевидно ромбична, в основата със широки, дълги нокти, виолетова, гола. Бобът 1,5 - 2,5 см дълъг и 4,0 - 6,0 мм широк, удължено ланцетен до удължено ромбичен, на върха източено късо подвит, сплеснат, кафяв, гол, с 4 - 8 семена. Семената 2,5—3,5 мм в диаметър, лещовидно кълбести, сивозелени до тъмнокафяви, тъмно напетнени до възчерни, гладки; ръбецът на 1/3 - 1/4 от обиколката на семето.
„Флора на НР България”, том VI, БАН, София, (1976)

Стопанско значение. Отлично фуражно, медоносно, декоративно, изпол­зува се в медицинските изследвания.

Период на цъфтеж: Цъфти: (VI) VII -  VIII (IX).

Разпространение в България: Из тревисти места и храсталаци, в равнините и планините. Разпростра­нено, докъм 2000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Евразия.

Защитен статус:  Видът не езащитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том VI, БАН, София, (1976)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


© 2012. Всички права запазени.