BGFlora.eu

 

Vicia sepium L.

1861 (17). V. sepium L., Sp. Pl., ed. 1 (1753) 737; Hayek, Prodr. FL Penins. Balc. I (1926) 799; Ball, Fl. Eur. II (1968) 134 —Горска глушина

Семейство: Leguminose Juss. (Fabaceae)
Род: Vicia L.
Вид: Vicia sepium L.
Българско име: Горска глушина

Описание:

Многогодишно растение. Стъблото 30,0—60,0 (100,0) см високо, с дълги подземни издънки, из­правено или възходящо, просто или в основата разклонено, многоъгълно с надлъжни ребра, 3,0 - 4,0 мм дебело, голо или късо влакнесто. Листата чифтоперести, на върха с дълго разклонено мустаче. Листчетата 3 - 9 двойки, почти приседнали или на 0,4 - 0,5 мм дълги влакнести дръжчици, яйцевидни до яйцевидно продълговати, елиптични, удължено елиптични или тясно ланцетни, късо до удължено островърхи или отсечени до врязани, късо осилести, зелени, по двете повърхности и особено по ръба разсеяно късо влакнести или възголи, целокрайни, 7,0 - 30,0 мм дълги и 4,0 - 14,0 мм широки. Прилистниците 5,0 - 8,0 мм дълги, еднакви, двуделни, горният дял яйцевиден, удължено островръх, Целокраен, с кръгло тъмно петно, долният — ветриловиден, дълбоко назъбен или наделен, предимно по ръба късо влакнести. Цветовете по 2 - 6 в къси гроздовидни съцветия, прикрепени в пазвите на листата, разположени по дължината на стъблото, по-къси от пазвения  лист. Цветните дръжки до 2,0 мм дълги, гъсто късо влакнести. Чашката до 10,0 мм дълга, звънеста, късо или дълго влакнеста до възгола, косо отсечена; зъбците линейно триъгълни, по-къси от тръбицата, неравни помежду си, горните по-къси от долните. Венчето 12,0 - 15,0 мм дълго. Флагчето 10,0 - 14,0 мм широко, удължено обратно яйцевидно, на върха леко врязано, към средата постепенно стеснено в широк нокът, в цвят подвито нагоре, малко по-дълго от крилцата, бледовиолетово или жълтеникавосиньо, с тъмни жилки, голо. Крилцата обратно яйцевидни, в основата с елиптично ромбичен придатък, стеснени в дълги тънки нокти; ясно по-дълги от ладийката, виолетови или жълтеникавосини, голи. Ладийката елиптична, в основата с дълги нокти, виолетова или жълтеникаво синя, гола. Бобът продълговат, 2,0 - 3,5 см дълъг и 5,0 - 8,0 мм широк, на върха заострено подвит, елиптично цилин­дричен до слабо сплеснат, черен, възгол (незрелият повече или по-малко влакнест), с 3 - 7 семена. Семената 5,0 мм в диаметър, лещовидно кълбести, зелени до кафяви, ситно черно напетнени, гладки; ръбецът на 3/4 - 1/2 от обиколката на семето.

Изменчивост.


var. septum; V. sepium var. vulgaris Gaud., Fl. Helv. IV (1829) 518. Листчетата яйцевидни до яйцевидно продълговати, на върха отсечени. Чашката късо влакнеста до възгола. Предбалкан, Стара планина, Витошки район, Знеполски район, Западни гранични планини, Пирин, Рила, Средна гора, Родопи.
Посочва се за: Североизточна България (Провадия — Урум., 1904), Дунавска равнина (Кнежа, Бяла Слатина — Урум., 1935).
var. montana Koch, Syn. ed. 1 (1835) 196. Листчетата удължено яйцевидни до ланцетни, удължено островърхи. Чашката късо влакнеста. Средна Стара планина (Бузлуджа), Витоша, Славянка, Пирин, Рила (Боровец), Западни Родопи (Беглика), Тунджанска хълмиста равнина (Св. Илийски възвишения).
var. eriocalyx Čelak, Prodr. (1881) 910. Листчетата удължено ланцетни, удължено островърхи. Чашката дълго влакнеста. Предбалкан (с. Караш, Врачанско), Средна Стара планина (Троян).

Стопанско значение. Отлично фуражно, медоносно.

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VII (VIII).

Разпространение в България: Из сенчести гори и храсталаци, в предпланините р планините. Предбалкан, Стара планина, Знеполски район, Западни гранични планини, Славянка, Пирин, Рила, Витошки район, Родопи, Средна гора, Тунджанска хълмиста равнина, между 300 и 2200 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Евразия.

Защитен статус:  Видът не езащитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том VI, БАН, София, (1976)

1. 2.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.