BGFlora.eu

 

Acinos arvensis (Lam.) Dandy

2631 (3). A. arvensis (Lam.) Dandy, Jour. Ecol., XXXIII (1946) 326; Ball et Getliffe, Fl. Eur., Ill (1972) 166; Calamintha arvensis Lam., Fl. Fr., II (1778) 394; Calamintha acinos (L.) Clairv., Man. Herb. (1811) 197; Vel., Fl. Bulg. (1891) 463; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., II (1929) 330; Стоян., Стеф., Китан., Фл. Бълг., изд. 4, II (1967)927; Satureja acinos {L.) Scheele, Flora, XXVI (1843) 577; Стоян., Стеф., Фл. Бълг., изд. 1, II (1925) 962; Thymus acinos L., Sp. PL, ed. 1 (1753). 591 — Полски ацинос

Семейство: Labiatae Juss. (Lamiaceae)
Род: Acinos Mill.
Вид: Acinos arvensis (Lam.) Dandy
Българско име: Полски ацинос

Описание:

Едногодишни до многогодишни растения.. Коренът тънък, нишковидно разклонен. Стъблата 10 - 40 см високи, единични или по няколко, неразклонени или разклонени от основата, равномерно- до гъсто меко влакнести. Листата на 1 - 3 мм дълги дръжки, 8 - 15 мм дълги, 3 - 8 мм широки, ланцетни, широко ланцетни до яйцевидни, раздалечено плитко назъбени, с 1 - 3 зъбчета от всяка страна, равномерно до гъсто влакнести, по-рядко по долната повърхност овласени само по жилките, към върха постепенно заострени, в основата клиновидно стеснени. Съцветието неразклонено или разклонено, с многобройни цветове. Цветовете по 2 - 6 (-8) в прешлен, по-къси от присъцветните листа; прешлените раздалечени, междувъзлията 12 - 20 (-25) мм дълги; цветните дръжки 1,5 - 3,0 мм, влакнести. Прицветниците около 1 /2 от цветните дръжки, тясно ланцетни, влакнести. Чашката 5 - 6 (-7) мм дълга, с изпъкнали жилки, влакнеста или жлезисто влакнеста, при отвора с пръстенче от дълги бели четинки, излизащи над ръба на тръбицата; горните чашкови зъбци 0,7 - 1,0 мм дълги, долните 1,5 - 2,0 мм, всички шиловидни, дълго влакнести. Венчето 7 - 10 (-12) мм дълго, виолетово или бледовиолетово, отвън късо меко влакнесто; горната устна цяла, закръглена, на върха плитко врязана, долната 3-делна, средният дял отвътре с бяло петно, малко по-широк от страничните, на върха плитко врязани. Тичинките скрити във венчето или двете предни излизащи малко над горната устна. Стълбчето малко по-дълго от венчето. Орехчетата 1,4 - 1,5 мм дълги, продълговато яйцевидни, голи, кафяви, при навлажняване се ослизяват.

Изменчивост
Var. arvensis. Листата влакнести само по жилките на долната повърхност. Разпростра­нено, по-често в планинските райони.
Var. villosus (Pers.) Šilic, Glasnic Zem. Muz. Bosn. Herceg., n. s., Prirod. n. XIII (1974) 121; Calamintha acinos f. villosa (Pers.) Hayek., 1. c.; Стоян., Стеф., Китан., I.c.; Acinos villosus Pers., Syn. Pl., II (1806) 131; Листата влакнести. Разпространено.

Период на цъфтеж: Цъфти:  V - VII, плодоноси:  VII - VIII.

Разпространение в България: По сухи тревисти и каменисти места в равнините и планините. Разпростра­нено, от морското равнище докъм 1000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа (без островите), Югоза­падна Азия (Мала Азия, Армения, Кюрдистан, Иран), Кавказ. Пренесено в Северна Америка.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на Н Р България”, том IX, БАН, София, (1989)

1. 2. 3.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.