BGFlora.eu

 

Adonis aestivalis L.

1121 (5). A. aestivalis L., Sp. Pl. ed. 2 (1762) 771; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1924) 348 — Летен горицвет

Семейство: Ranunculaceae Juss.
Род: Adonis L.
Вид: Adonis aestivalis L.
Българско име: Летен горицвет

Описание:

Едногодишно растение. Стъблото изправено 20 - 50 (65) см високо, цилиндрично, неразклонено или в горната част слабо разклонено, набраздено, равномерно облистено, в долната част с редки къдрави власинки, в горната голо. Листата 4 - 5 пъти неправилно вилужно наделени, с тясно линейни до 1 мм широки, на върха заострени дялове, в основата повече или по-малко влакнести, в останалата част голи, долните с дръжки, горните приседнали. Цветовете 15 - 35 мм в диаметър, изправени, единични, разположени на върха на стъблото и разклоненията му. Чашелистчетата 5, широко яйцевидни до елиптични, почти целокрайни или неравномерно назъбени, бледозелени, рядко по ръба черни, голи, прилепени към венчето. Венчелистчетата 6 - 8, 10 - 12 мм дълги, до два пъти по-дълги от чашката, хоризонтално разперени, тясно обратно яйцевидни, към основата клиновидно стеснени, интензивно червени до жълти с черно петно в основата. Тичинките многобройни, с голи, в долната част бели, в горната част обагрени, както прашниците тичинкови дръжки. Прашниците тъмно пурпурно сини до черни. Сборният плод 2 - 5,5 см дълъг, цилиндричен, по-рядко конично цилиндричен. Орехчетата 20 - 40, 3,5 - 4,5 мм дълги, 2,5 - 3 мм широки, удължено пирамидални, гъсто разположени, плътно прилепнали едно към друго, голи, по повърхността със силно изпъкнала мрежа от жилки, с изправено едноцветно зелено носче, по вътрешния ръб с две зъбчета, от които долното с единия ръб сраснало с цветоложето, на гръбната страна срещу носчето с къс роговиден израстък.

Период на цъфтеж: Цъфти: (IV) V - VII.

Разпространение в България: По синурите и посевите из цялата страна докъм 1000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Европа, Югозападна Азия, Кавказ, Се­верозападна Африка.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

1. 2.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.