BGFlora.eu

 

Amygdalus nana L.

1626 (1). A. nana L., Sp. Pl. ed. 1 ( 1753) 473; Prunus nana Stokes, Bot. Mat. Med. IП (1812) 103; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1926) 759; P. nana Focke in Engl, et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. III. 3 (1885) 54: Schneider, Ш. Handb. Laubholzk. I (1906) 599; Стоян. Стеф., Фл. Бълг., изд. 1, I (1924) 607; P. tenella Batsch, Beitr. Entw. Fragm.Gesch. Nat. Reiche (1801) 29; D. A.Webb, Fl. Eur. II (1968) 78 — Нисък бадем, бадемче

Семейство: Rosaceae Juss.
Род: Amygdalus L.
Вид: Amygdalus nana L.
Българско име: Нисък бадем, бадемче

Описание:

Многогодишно ниско растение с дълбока коренова система. Стъблата 1 - 1,5 м високи, с разперени косо нагоре изправени, голи клони, и заоблени клонки. Младите леторасти с белезникава, червеникаво кестенява кора; многогодишните клонки с червеникаво сива или сива кора. Пъпките голи, с 4 - 6 кестеняви назъбени люспи. Листата линейно ланцетни до продълговато елиптични, 2,5 - 6 см дълги и 0,5 - 2 см широки (понякога и по-дребни), плитко назъбени или целокрайни, голи, светло зелени. Прилистниците линейни или линейно ланцетни, 5 - 10 мм дълги, 1 - 2 мм широки, целокрайни или леко назъбени. Цветовете единични или на групи по 2 - 3 на къси дръжки или почти приседнали. Хипантият тръбест, почти двойно по-дълъг, отколкото широк. Чашелистчетата яйцевидни или ланцетни, 3 - 4 мм дълги, почти до 1/2 от хипантия, жлезисто напилени. Венчелистчетата ярко розови или червени, рядко бели, обратно яйцевидни или продълговато елиптични, 10 - 15 мм дълги и 4 - 8 мм широки, в основата клиновидни, на върха тъпи, понякога дълбоко врязани. Тичинките много. Плодникът от един плодолист, с горен едногнезден, влакнесто мъхнат яйчник. Плодовете яйцевидни, елипсоидни до сферични с влакнесто мъхнат, зеленикаво жълт екзокарп, месест, но доста твърд кожест мезокарп и широко закръглена яйцевидна или продълговато яйцевидна, сплескана, неправилно набраздена костилка с дебел коремен шев (ръб) и по-слабо изразен гръбен ръб, на върха късо заострена или тъпа, до 2 - 2,5 см дълга и до 1,7 см широка. Семената с дебела, кожеста, кафява обвивка.

Изменчивост

var. nana. Листата ланцетни. Цветовете розови. Зъбците на чашката по-къси от тръбестия хипантий. Разпространен в границите на вида.
var. campestris (Besser) Buia, Fl. Rep. Pop. Romane IV (1956) 868; A. campestris Besser, Enum. Pl. Volhyn (1822) 45; Prunus nana var. campestris (Besser) Stoj. Stef. 1. c. Листата широко елип­тични или широко обратно яйцевидни. Цветовете бели. Североизточна България (Русенско, Разградско), Дунавската равнина (Белослатинско), Предбалкана (В. Търновско).

От „Флора на Н. Р. България”, том V, БАН, София, (1973)

Стопанско значение. Декоративен храст. Цветовете са медоносни. Се­мената намират приложение в медицината за получаване на горчива бадемова вода, бадемово масло и бадемово мляко; съдържат гликозида амигдалин, който при разпадането си отделя бензалдехид и циановодородна киселина.

*   *   *

Amygdalus nana L. is an accepted name

This name is the accepted name of a species in the genus Amygdalus (family Rosaceae).
The record derives from Tropicos which reports it as an accepted name (record 27804128) with original publication details: Sp. Pl. 1: 473 473 1753.
Full publication details for this name can be found in IPNI: urn:lsid:ipni.org:names:324717-2.

Synonyms:

See "Status", "Confidence level", "Source" for definitions.

Sort the name records using the buttons.


Name

Status

Confi­dence level

Source

Amygdalus ledebouriana Schltdl.

Synonym

 

TRO

Prunus nana (L.) Stokes

Synonym

 

TRO

Prunus tenella Batsch

Synonym

 

TRO

From  www.theplantlist.org/tpl/record/tro-27804128

*   *   *

Prunus tenella Batsch, dwarf Russian almond,[2] is a species of deciduous shrubs in the genus Prunus, native to steppes of Eastern Europe and Western Siberia, as well as dry open sites of Caucasus, Western and Central Asia. In the wild, it tends to grow in clusters of one to three. P. tenella yields small almond-like hairy fruits with characteristic flavor. It grows to 1.5 m (5 ft) and is a popular ornamental plant in cold temperate regions, valued for its profuse spring blossom and exceptional winter hardiness. 'Fire Hill' is a popular cultivar with red flowers.

От Wikipedia, the free encyclopedia <бз>

*   *   *

Период на цъфтеж: Цъфти: IV - V, плодоноси: VI - VII.

Разпространение в България: По сухи тревисти и каменисти места, из храсталаци и окрайнини на гори в дъбовия пояс, предимно върху варовити терени, в равнините и планините. Черноморското крайбрежие, Североизточна България, Дунавската равнина. Предбалкана, Източна и Западна Стара планина, Витошкия район (Люлин), Софий­ския район (Костинброд, Беледие хан, Понор), Знеполския район (Чепън, Вис­кяр, Голо Бърдо, Земен, Конявска планина), Западна Средна гора (Лозенска лланина), Тунджанската хълмиста равнина (Бакаджиците), докъм 1100 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Централна и Югоизточна Европа, Западен Сибир, Кавказ, Средна Азия. Култивирано като декоративно растение на много места в Европа.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: „Флора на Н. Р. България”, том V, БАН, София, (1973), Wikipedia, the free encyclopedia, www.theplantlist.org/tpl/record/tro-27804128

1. 1.

2. 2.

3. 3.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.