BGFlora.eu

 

Anagallis arvensis L.

2323 (1). A. arvensis L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 148; Hayek, Prodr. FI. Penins. Balc. II (1928) 33; Fergus., Fl. Eur. Ill (1972) 28 — Полско огнивче

Семейство: Primulaceae Vent. 
Род: Anagallis L.
Вид: Anagallis arvensis L.
Българско име: Полско огнивче

Описание:

Едногодишно растение. Коренът вретеновиден, разклоненията нишковидни. Стъблото 20 - 40 см високо, 1 - 2 мм в диаметър, пълзящо, приповдигащо се, изправено, остро ръбесто или гладко, в долната част и средата голо, в горната рядко приседнало жлезисто, единично, с малобройни разклонения, вкореняващо се в листните възли. Листата 5 - 14 мм дълги, 2 - 10 мм широки, срещуположни, често изправени, елипсовидни до яйцевидни, приседнали, стъблообхващащи, с тесен хрущялен ръб, голи, Цветовете в пазвите на листата; цветните дръжки 8 - 22 мм дълги, приседнало жлезисти, след прецъфтяване удължаващи се значително. Чашката 4 - 6 мм дълга, 2,8 - 3,2 мм широка, звънеста, дяловете 5, клиновидни, разделени почти до основата, с видим кил, по ръба ципести, дребно назъбени, голи или дребно жлезисти. Венчето 8 - 13 мм широко, дисковидно, венечните дялове 3,5 - 6,5 мм дълги, 3,5 - 4,0 мм широки, обратно яйцевидни, по ръба 3 - 4-клетъчно жлезисти или голи, червени, тъмносини. Кутийката сферична или слабо удължена, 3 - 4 мм дълга, 3,2 - 4,5 мм широка, гола. Семената 1,0 - 1,2 мм дълги, 0,8 - 1,0 мм Широки, триръбести, гръбокоремно сплеснати, по повърхността брадавичести, ръбовете крилати.

Изменчивост

Subsp. arvensis. Стъблото гладко. Листата елипсовидни до яйцевидни. Цветовете червени, по ръба с 3 - 4 жлези. Разпространен в границите на вида.
Subsp. foemina (Mill.) Schinz et Thell. Fergus. I.e.; A foemina Mill., Gard. Diet. II (1768) 8; Hayek, Prodr.Fl Penins.Balc. II (1928) 33; A. coerulea Schreb., Fl.Lips (1774) 5; Vel.,  Fl. Bulg. (1891) 476; A. arvensis var. coerulea (Schreb.) Stoj. et Stef., Фл. Бълг. изд. 1, II (1925) 868. Стъблото остро ръбесго. Листата ланцетни. Цветовете сини, без жлези по ръба. Разпространено в границите на вида.

Забележка. Възприемането на два вида — A. arvensis L. и A. foemina Mill- според Fergusson (1972) води до създаване на изкуствена таксономична схема. И двата таксона са тетраплоидни и със симпатрични ареали в югозападните и централните си части (очевидно и в югоизточните, по наши данни), като subsp. arvensis достига една по-северна граница. Съществен разграничителен белег се счита отсъствието на жлези по венчето на subsp. foemina. Но и по този белег се наблюдават известни преходи. Посочените данни очертават картината на два близки таксона, произлезли по пътя на структурната промяна на един основен тетраплоиден кариотип. Оформила се е една южна раса, а не нов морфологичен комплекс. В този смисъл се съгласяваме с Fergusson, че подвидовият ранг най-добре отразява взаимоотношенията между тези два таксона. Penzez(1937) съобщава A. dörfieri Ronn. (A. arvensis x foemina) за околностите на Малко Търново. Това съобщение остана непотвърдено, а материалите, въз основа на които е направено, неизвестни.

От „Флора на НР България”, том VIII, БАН, София, (1982)

*   *   *

Anagallis arvensis L. is an accepted name

This name is the accepted name of a species in the genus Anagallis (family Primulaceae).
The record derives from WCSP (in review) (data supplied on 2012-03-23) which reports it as an accepted name with original publication details: Sp. Pl. 148 1753.
Full publication details for this name can be found in IPNI: http://ipni.org/urn:lsid:ipni.org:names:329604-2.

Synonyms:

See "Status", "Confidence level", "Source" for definitions.

От “The Plant List” - www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2636008

*   *   *

Период на цъфтеж: Цъфти:  V - VII, плодоноси: VII - VIII.

Разпространение в България: Из влажни места, обработваеми площи, пасища и ливади. Разпространено от морското равнище докъм 800 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Космополит с изключение на крайните северни, тропическите и крайните южни райони на земното кълбо.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096

Източник:  „Флора на НР България”, том VIII, БАН, София, (1982), “The Plant List” - www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2636008

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.