BGFlora.eu

 

Anchusa officinalis L.

A. officinalis L., Sp. Pl., ed. 1 (1753) 133; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., II (1928) 61; Chater, Fl. Eur., Ill (1972) 107 — Лечебно винче

Семейство: Boraginaceae Juss.
Род: Anchusa L.
Вид: Anchusa officinalis L.
Българско име: Лечебно винче

Описание:

:Многогодишни – двегодишни растения. Стъблата 20 - 80 (-170) см, изправени. Листата линейно ланцетни, ланцетно елиптични, обратно ланцетни, или линейни; долните стъблови по-едри от средните и горните, всички по ръба целокрайни до неправилно назъбени. Цветните дръжки до 5 мм при плода. Прицветниците равни на чашката или по-къси, ланцетни до линейно ланцетни. Чашката късо или дълго влакнеста, 6 - 8 мм при цвета и 9 - 10 мм при плода, разделена до 2/3 мм почти до основата си на ланцетни или линейно ланцетни, заострени дялове. Венчето виолетово или червеникаво, рядко бяло, или пък разширената част синя, а тръбицата червеникава. Тръбицата 5 - 7 мм, до 1,5 пъти по-дълга от чашката, разширената част фуниевидна до дисковидна, 7 - 15 мм в диаметър, със закръглени дялове. Стълбчето по-късо от чашката, видимо след опадане на венчето; тичинките излизащи от горната част на венечната тръбица, достигащи и отчасти припокриващи венечните люспи. Орехчетата 2 мм широки и 4 мм дълги, неправилно яйцевидни.

И з м е н ч и в о с т

1    Чашката наделена до средата си .................................................................................................................................................................. 2
1* Чашката наделена най-малко 2/3 от дължината си ..................................................................................................................................... 4
2  Листата удължено ланцетни до линейни, по ръба плоски; венчето виолетово или червени­каво; чашката 6 - 8 мм дълга, еднотипно влакнеста .... var. officinalis ................................................................................................................................................................................. 3
2* Листата късо ланцетни, по ръба често вълновидни; венчето със синя разширена част и чер­веникава тръбица; чашката 4 - 5 мм дълга, с дълги и къси меки власинки .................... var. macedonica (Vel.) Gus., Bul. Fac. St. Gern., I (1927) 104; A. macedonica auct.. Vel., Fl. Bulg., Suppl. (1893) 97, non Deg. et Dorfl. (1897); A. hybrida var. macedonica (Vel.) Stoj. Stef.,
Фл. Бълг., изд. 1, II (1925) 904. Черноморско крайбрежие, Струмска долина, Долината на р. Места, Средни и Източни Родопи, Тракийска низина. Тунджанска хълмиста равнина, Странджа.
3   Листата ланцетни ............................................................................................................................................ f. officinalis. Разпространено.
3* Листата линейно до линейно ланцетни . . . f. angustifolia Tausch, Fl. VII (I) (1824) 232. Разпространено.
4  Чашката c тъпи линейни дялове . . . var. urumovii Gus., Bulg. Fac. St. Gem. I (1927) 104. Тракийска низина.
4* Чашката c линейно ланцетни, заострени дялове . . . var. moesiaca (Vel.) Gu§., 1. c.; A. moesiaca Vel., Fl. Bulg., Suppl. (1893) 157; A. obliqua auct. Vis. Черноморско крайбрежие (Бургаско), Струмска долина, Долината на р. Места, Средни и Източни Родопи, Рила (Кочериново), Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина, Странджа.

Ту pu s. A. macedonica Vel., Fl. Bulg. Suppl. I (1893) 179. In campis inter segetes prope
Kočerinovo ad limitem Macedoniae in regione calidissima a. 1889 ipse legi (n. v.).
T у p и s. A. moesiaca Vel., Fl. Bulg. Suppl. I (1893) 197. In planitie inter Philipopolin (Vel.) (v. n.).

Период на цъфтеж: Цъфти: VI - VII, плодоноси VII - IX.

Разпространение в България: По сухи тревисти и каменисти места, край пътищата и лозята. Разпропространено, най-често южно от Стара планина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Средна и Източна Европа, Кавказ (Предкавказие и Закавказие), Югоизточна Азия (М, Азия)

Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том II, БАН, София, (1964)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.